Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

stejně jako v předchozích letech,  i v tom letošním pracuji pro ZŠ Zeyerova na pozici školní psycholožky. Mým posláním je napomáhat k tomu, aby všichni, kdo školu navštěvují, v ní byli spokojeni a cítili se v ní bezpečně. Moji pracovnu najdete v prostorách školní knihovny (v přízemí, v pravé části budovy) a přístup je možný jak přímo ze školy, tak z ulice – přes prosklený přístavek. Jsem k dispozici všem dětem, jejich učitelům, ale také rodičům. Postupně se snažím co nejlépe poznat všechny žáky a učitele a také vstřebat atmosféru celé školy. Jak ukázaly předchozí školní roky, je toto těsné spojení se školou obrovskou výhodou a také možností pro rychlé a zároveň kvalitní reagování v případě potřeby.

Za svou přednost pro tuto práci považuji svoji stále trvající praxi terapeuta na dětském oddělení Psychiatrické léčebny ve Šternberku a také několikaletou praxi psychologa ve Speciálně pedagogickém centru v Mohelnici a na dříve zvláštní, dnes praktické a speciální škole pro děti s kombinovanými vadami.

Kromě absolvovaného magisterského studia psychologie jsem studovala akreditovaný specializační čtyřsemestrální kurz „Školní psycholog a školní speciální pedagog“, pořádaný Institutem celoživotního vzdělávání při Univerzitě Palackého v Olomouci. V roce 2010 jsem absolvovala akreditovaný kurz u stejného institutu „Základy krizové intervence pro poradenské pracovníky na školách“, absolvuji další průběžné semináře a vzdělávání a účastním se supervizí. Dále jsem úspěšně dokončila akreditovaný pětiletý psychoterapeutický výcvik v integrativní psychoterapii u psychiatra a psychoterapeuta MUDr. Kubánka, tříletý výcvik Supervize a koučování DALET Olomouc a kurz Psycholog ve zdravotnictví a Terapii hrou v metodě Sandtray.

Pro Vaši informaci přikládám pracovní náplň školního psychologa a další potřebné informace. Na těchto stránkách najdete také můj rozvrh hodin, individuální souhlas pro práci s dítětem, etické normy atd. Školní psycholog je mediátorem vztahů, je ve škole pro žáky, stejně tak pro učitele a pro rodiče, kteří jsou potřební při řešení problémů ve škole. V případě jakýchkoli dotazů, podnětů, nejasností využijte můj telefon nebo e-mail a domluvte si schůzku. Budu ráda, když mě budete vnímat pozitivně, a v případě potřeby se na mě obrátíte.

Děkuji Vám za Váš čas a těším se s Vámi na shledanou.

Andrea Krejčí 

DRUHÝ KROK

Vážení rodiče a zájemci o informace k preventivnímu programu „Druhý krok“,

v letošním školním roce 2023/24 dokončíme s třídními učitelkami 3. A Mgr. Nikolou Holou,  3. B Mgr. Lenkou Tomigovou  a 3. C Mgr. Faksovou preventivní program „Druhý krok“. 

Program „Druhý krok“ vytvořila v 80. letech americká organizace Committee for Children za účelem rozvíjet sociálně-emocionální kompetence dětí. V současné době je program rozšířen v mnoha zemích světa, například v Austrálii, Kanadě, Dánsku, Finsku, Norsku, Švédsku, Lotyšsku, Německu a také na Slovensku. Jeho efektivita byla mnohokrát empiricky ověřena – informace o proběhlých výzkumech najdete na www.cfchildren.org/second-step/research .

Jaké jsou cíle programu?

 • rozvoj empatie a schopnosti rozpoznávat emoce
 • snížení agrese a agresivity ve školním prostředí
 • zvýšení tolerance k odlišnostem
 • zlepšení spolupráce školy a rodiny
 • prevence rizikového chování

Výhody programu:

Jednou z hlavních výhod programu je jeho dlouhodobost a zaměření na děti mladšího školního věku. Systematicky se s ním většinou pracuje po dobu jednoho roku, je ale možné se k němu postupně vracet. Program má zároveň přesah i mimo hodiny, kdy se s ním pracuje – paní učitelka se na programovou sadu může odkazovat například v případě, kdy se ve třídě objeví nějaký konflikt. Další výhodou je, že pro tento program není potřeba zvát žádné externisty – zvládne s ním pracovat proškolený učitel a školní psycholog.

Alespoň jednou týdně vedeme s třídní učitelkou hodinu vycházející z metody programu. Máme k dispozici sadu k programu, kterou nám bezplatně zapůjčila Katedra psychologie UP v Olomouci. Budeme s třídními učitelkami rády za Vaše postřehy, které můžete posílat na e-mail těmto třídním učitelkám nebo školní psycholožce.

Na Slovensku je program „Druhý krok“ schválen tamějším ministerstvem školství jako vhodný pro výuku předmětu etická výchova.

Děkujeme Vám za pozornost a těšíme se na Vaši spolupráci.

Mgr. Andrea Krejčí, školní psycholog a psychoterapeut

CANISTERAPIE

Canis z latiny je pes a terapie je speciální léčebný přístup, při němž se efektivně využívá chování a fyziologie (vlastnosti, tvar, velikost, teplota, pohyb těla). Jde o pozitivní působení psa na zdraví člověka, stav psychické, fyzické a sociální pohody.

Na naší škole úspěšně využíváme canisterapii již 13 let a jsme jedinou školou na Moravě, která se canisterapii věnuje. Spolupracuji s organizací Auracanis  s terapeutkou Nikolou Stuchlíkovou a fenkami – rasa Australský ovčák – Baboo Treymay (7 roků) a Daysi (5 roků).

Ve školním roce 2023/2024 bude canisterapie probíhat ve STŘEDU od 13.30 do 15 hodin.

Více viz text a foto

TEXT CANISTERAPIE

SPONZOR

 

KLUB POHODA

Klub „POHODA“ pracuje v novém školním roce 2023/2024 pod vedením Mgr. Andrey Krejčí a nově Mgr. Marcely Metelkové každé pondělí od 14.00 (případně je nahrazen jiným dnem), pro všechny děti, které se necítí z nějakého důvodu v pohodě. Věnujeme se relaxaci, imaginaci, muzikoterapii, uvolnění napětí, psychogymnastice, komunikačním technikám, arteterapii (tvoříme si pro radost, také trošku vaříme) a dalším činnostem a hrám dle zájmu dětí. Prostě na sebe máme čas a k pohodě si vaříme čaj. Stejně jako v předchozích školních letech mám pro děti domluvenou oblíbenou canisterapii se zkušenými terapeutkami. Informace o možnosti účastnit se této terapie opět dostanou děti písemně ode mě.

P.S. NEZAPOMEŇTE SI VZÍT HRNEČEK NA ČAJ, KTERÝ SI MŮŽETE NECHAT VE SKŘÍŇCE V KLUBU.

SCHRÁNKA DŮVĚRY

Všichni mají k dispozici jasně označenou schránku důvěry, která slouží pro jakékoli slušné dotazy. Je umístěna v přízemí, v pravé části budovy školy, na zdi mezi učebnou výpočetní techniky a společnými dveřmi do chodbičky spojující vstup do knihovny a pracovny školního psychologa a vstup do bytu pana školníka. Na stejném místě je k dispozici i ZVONEK do pracovny školního psychologa. Odpovědi na slušné dotazy najdou tazatelé na vyhrazeném místě na nástěnce – viz níže. Další možností je využití e-mailu psycholog.akrejci@zs-zeyerova.cz. 

NÁSTĚNKA ŠPP A ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA – „NÁSTĚNKA O VÁS, PRO VÁS A S VÁMI“

Nachází se taktéž ve zvýšeném přízemí, v pravé části budovy školy u schodiště vedoucího do 1. patra. Na nástěnce jsou dostupné informace týkající se činnosti ŠPP, Klubu Pohoda a Canisterapie, odpovědi na dotazy ze schránky důvěry, zajímavosti a podnětné informace.

Práce psychologa se třídou

Je zaměřena na budování dobrých a pevných vztahů v třídním kolektivu, na jejich stmelování i budování důvěry ve vztahu s třídním učitelem/učitelkou. Smyslem je prohloubit přátelské pouto mezi spolužáky, pomocí her získat lepší dovednosti ve vzájemné komunikaci a spolupráci, budovat zdravé sebevědomí a empatické cítění, naučit se hledat cestu k sobě i k ostatním, respektovat potřeby své i ostatních, naslouchat druhému, také vyjadřovat zdravě svůj názor a naučit se asertivitě, tedy prosadit se slušně a bez obav.

 

Pracovní náplň školního psychologa:

 • individuální péče o žáky (konzultace, diagnostika, terapie, poradenství)
 • krizová intervence a psychologické vedení v období krize
 • zjišťování příčin školní neúspěšnosti
 • poradenství v oblasti volby povolání, zjišťování studijních předpokladů
 • práce s třídními kolektivy (pravidelné hodiny, intervence, výcvik, diagnostika)
 • pomoc při adaptaci na nový třídní kolektiv
 • podpora vzniku a rozvoje vazeb mezi spolužáky
 • zlepšování interpersonálních vztahů ve třídě
 • vedení klubu POHODA (pravidelné relaxační a intervenční techniky, hry)
 • účast na stmelovacích pobytech dětí, na škole v přírodě
 • spolupráce v oblasti prevence sociálně patologických jevů s metodikem prevence, s výchovným poradcem
 • individuální konzultace pro rodiče, zákonné zástupce
 • přednášky pro rodiče a speciální třídní schůzky
 • konzultace pro učitele, přednášky, výcvik psychologických dovedností
 • spolupráce s dalšími odborníky v péči o žáka (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum, pediatr, pedopsychiatr, sociální odbor a další zařízení)
 • dodržuje etický kodex školního psychologa a psychoterapeuta

KLUB POHODA – TADY JSOU NAŠE FOTKY

Fotky jsou na stránky školy umístěny s písemným souhlasem rodičů.