Školní psycholog

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

stejně jako v předchozích letech,  i v tom letošním pracuji pro ZŠ Zeyerova na pozici školní psycholožky. Mým posláním je napomáhat k tomu, aby všichni, kdo školu navštěvují, v ní byli spokojeni a cítili se v ní bezpečně. Moji pracovnu najdete v prostorách školní knihovny (v přízemí, v pravé části budovy) a přístup je možný jak přímo ze školy, tak z ulice – přes prosklený přístavek. Jsem k dispozici všem dětem, jejich učitelům, ale také rodičům. Postupně se snažím co nejlépe poznat všechny žáky a učitele a také vstřebat atmosféru celé školy. Jak ukázaly předchozí školní roky, je toto těsné spojení se školou obrovskou výhodou a také možností pro rychlé a zároveň kvalitní reagování v případě potřeby.

Za svou přednost pro tuto práci považuji svoji stále trvající praxi terapeuta na dětském oddělení Psychiatrické léčebny ve Šternberku a také několikaletou praxi psychologa ve Speciálně pedagogickém centru v Mohelnici a na dříve zvláštní, dnes praktické a speciální škole pro děti s kombinovanými vadami.

Kromě absolvovaného magisterského studia psychologie jsem studovala akreditovaný specializační čtyřsemestrální kurz „Školní psycholog a školní speciální pedagog“, pořádaný Institutem celoživotního vzdělávání při Univerzitě Palackého v Olomouci. V roce 2010 jsem absolvovala akreditovaný kurz u stejného institutu „Základy krizové intervence pro poradenské pracovníky na školách“, absolvuji další průběžné semináře a vzdělávání a účastním se supervizí. Dále jsem úspěšně dokončila akreditovaný pětiletý psychoterapeutický výcvik v integrativní psychoterapii u psychiatra a psychoterapeuta MUDr. Kubánka, tříletý výcvik Supervize a koučování DALET Olomouc a kurz Psycholog ve zdravotnictví a Terapii hrou v metodě Sandtray.

Pro Vaši informaci přikládám pracovní náplň školního psychologa a další potřebné informace. Na těchto stránkách najdete také můj rozvrh hodin, individuální souhlas pro práci s dítětem, etické normy atd. Školní psycholog je mediátorem vztahů, je ve škole pro žáky, stejně tak pro učitele a pro rodiče, kteří jsou potřební při řešení problémů ve škole. V případě jakýchkoli dotazů, podnětů, nejasností využijte můj telefon nebo e-mail a domluvte si schůzku. Budu ráda, když mě budete vnímat pozitivně, a v případě potřeby se na mě obrátíte.

Děkuji Vám za Váš čas a těším se s Vámi na shledanou.

Andrea Krejčí 

DRUHÝ KROK

Vážení rodiče a zájemci o informace k preventivnímu programu „Druhý krok“,

v letošním školním roce 2023/24 dokončíme s třídními učitelkami 3. A Mgr. Nikolou Holou,  3. B Mgr. Lenkou Tomigovou  a 3. C Mgr. Faksovou preventivní program „Druhý krok“. 

Program „Druhý krok“ vytvořila v 80. letech americká organizace Committee for Children za účelem rozvíjet sociálně-emocionální kompetence dětí. V současné době je program rozšířen v mnoha zemích světa, například v Austrálii, Kanadě, Dánsku, Finsku, Norsku, Švédsku, Lotyšsku, Německu a také na Slovensku. Jeho efektivita byla mnohokrát empiricky ověřena – informace o proběhlých výzkumech najdete na www.cfchildren.org/second-step/research .

Jaké jsou cíle programu?

 • rozvoj empatie a schopnosti rozpoznávat emoce
 • snížení agrese a agresivity ve školním prostředí
 • zvýšení tolerance k odlišnostem
 • zlepšení spolupráce školy a rodiny
 • prevence rizikového chování

Výhody programu:

Jednou z hlavních výhod programu je jeho dlouhodobost a zaměření na děti mladšího školního věku. Systematicky se s ním většinou pracuje po dobu jednoho roku, je ale možné se k němu postupně vracet. Program má zároveň přesah i mimo hodiny, kdy se s ním pracuje – paní učitelka se na programovou sadu může odkazovat například v případě, kdy se ve třídě objeví nějaký konflikt. Další výhodou je, že pro tento program není potřeba zvát žádné externisty – zvládne s ním pracovat proškolený učitel a školní psycholog.

Alespoň jednou týdně vedeme s třídní učitelkou hodinu vycházející z metody programu. Máme k dispozici sadu k programu, kterou nám bezplatně zapůjčila Katedra psychologie UP v Olomouci. Budeme s třídními učitelkami rády za Vaše postřehy, které můžete posílat na e-mail těmto třídním učitelkám nebo školní psycholožce.

Na Slovensku je program „Druhý krok“ schválen tamějším ministerstvem školství jako vhodný pro výuku předmětu etická výchova.

Děkujeme Vám za pozornost a těšíme se na Vaši spolupráci.

Mgr. Andrea Krejčí, školní psycholog a psychoterapeut

CANISTERAPIE

Canis z latiny je pes a terapie je speciální léčebný přístup, při němž se efektivně využívá chování a fyziologie (vlastnosti, tvar, velikost, teplota, pohyb těla). Jde o pozitivní působení psa na zdraví člověka, stav psychické, fyzické a sociální pohody.

Na naší škole úspěšně využíváme canisterapii již 13 let a jsme jedinou školou na Moravě, která se canisterapii věnuje. Spolupracuji s organizací Auracanis  s terapeutkou Nikolou Stuchlíkovou a fenkami – rasa Australský ovčák – Baboo Treymay (7 roků) a Daysi (5 roků).

Ve školním roce 2023/2024 bude canisterapie probíhat ve STŘEDU od 13.30 do 15 hodin.

Více viz text a foto

TEXT CANISTERAPIE

SPONZOR

 

KLUB POHODA

Klub „POHODA“ pracuje v novém školním roce 2023/2024 pod vedením Mgr. Andrey Krejčí a nově Mgr. Marcely Metelkové každé pondělí od 14.00 (případně je nahrazen jiným dnem), pro všechny děti, které se necítí z nějakého důvodu v pohodě. Věnujeme se relaxaci, imaginaci, muzikoterapii, uvolnění napětí, psychogymnastice, komunikačním technikám, arteterapii (tvoříme si pro radost, také trošku vaříme) a dalším činnostem a hrám dle zájmu dětí. Prostě na sebe máme čas a k pohodě si vaříme čaj. Stejně jako v předchozích školních letech mám pro děti domluvenou oblíbenou canisterapii se zkušenými terapeutkami. Informace o možnosti účastnit se této terapie opět dostanou děti písemně ode mě.

P.S. NEZAPOMEŇTE SI VZÍT HRNEČEK NA ČAJ, KTERÝ SI MŮŽETE NECHAT VE SKŘÍŇCE V KLUBU.

SCHRÁNKA DŮVĚRY

Všichni mají k dispozici jasně označenou schránku důvěry, která slouží pro jakékoli slušné dotazy. Je umístěna v přízemí, v pravé části budovy školy, na zdi mezi učebnou výpočetní techniky a společnými dveřmi do chodbičky spojující vstup do knihovny a pracovny školního psychologa a vstup do bytu pana školníka. Na stejném místě je k dispozici i ZVONEK do pracovny školního psychologa. Odpovědi na slušné dotazy najdou tazatelé na vyhrazeném místě na nástěnce – viz níže. Další možností je využití e-mailu psycholog.akrejci@zs-zeyerova.cz. 

NÁSTĚNKA ŠPP A ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA – „NÁSTĚNKA O VÁS, PRO VÁS A S VÁMI“

Nachází se taktéž ve zvýšeném přízemí, v pravé části budovy školy u schodiště vedoucího do 1. patra. Na nástěnce jsou dostupné informace týkající se činnosti ŠPP, Klubu Pohoda a Canisterapie, odpovědi na dotazy ze schránky důvěry, zajímavosti a podnětné informace.

Práce psychologa se třídou

Je zaměřena na budování dobrých a pevných vztahů v třídním kolektivu, na jejich stmelování i budování důvěry ve vztahu s třídním učitelem/učitelkou. Smyslem je prohloubit přátelské pouto mezi spolužáky, pomocí her získat lepší dovednosti ve vzájemné komunikaci a spolupráci, budovat zdravé sebevědomí a empatické cítění, naučit se hledat cestu k sobě i k ostatním, respektovat potřeby své i ostatních, naslouchat druhému, také vyjadřovat zdravě svůj názor a naučit se asertivitě, tedy prosadit se slušně a bez obav.

 

Pracovní náplň školního psychologa:

 • individuální péče o žáky (konzultace, diagnostika, terapie, poradenství)
 • krizová intervence a psychologické vedení v období krize
 • zjišťování příčin školní neúspěšnosti
 • poradenství v oblasti volby povolání, zjišťování studijních předpokladů
 • práce s třídními kolektivy (pravidelné hodiny, intervence, výcvik, diagnostika)
 • pomoc při adaptaci na nový třídní kolektiv
 • podpora vzniku a rozvoje vazeb mezi spolužáky
 • zlepšování interpersonálních vztahů ve třídě
 • vedení klubu POHODA (pravidelné relaxační a intervenční techniky, hry)
 • účast na stmelovacích pobytech dětí, na škole v přírodě
 • spolupráce v oblasti prevence sociálně patologických jevů s metodikem prevence, s výchovným poradcem
 • individuální konzultace pro rodiče, zákonné zástupce
 • přednášky pro rodiče a speciální třídní schůzky
 • konzultace pro učitele, přednášky, výcvik psychologických dovedností
 • spolupráce s dalšími odborníky v péči o žáka (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum, pediatr, pedopsychiatr, sociální odbor a další zařízení)
 • dodržuje etický kodex školního psychologa a psychoterapeuta

KLUB POHODA – TADY JSOU NAŠE FOTKY

Fotky jsou na stránky školy umístěny s písemným souhlasem rodičů.

Používáme cookies a obdobné technologie nezbytné pro správné fungování webu, a dále pro účely analýzy provozu a návštěvnosti a personalizaci obsahu a reklamy. Výběrem „Přijmout vše“ udělujete souhlas se zpracováním všech volitelných druhů cookies pro tyto zmíněné účely. Zpracování volitelných cookies můžete také odmítnout. Více informací v Zásadách používání souborů cookies.
Cookies settings
Přijmout
Odmítnout
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Jaké soubory cookie využíváme?

Na našem webu využíváme jen nezbytné soubory cookie - ty jsou reakcí na Vámi provedené akce, které představují požadavek na služby, jako jsou nastavení vašich předvoleb ochrany osobních údajů, přihlášení nebo vyplňování formulářů.

Tyto soubory cookie neukládají žádné osobně identifikovatelné informace.

Soubory cookie pro lepší funkčnost

Tyto soubory cookie umožňují poskytovat vylepšenou funkčnost a přizpůsobení webové stránky. Mohou být nastaveny námi nebo poskytovateli třetích stran, jejichž služby jsme přidali na naše stránky. Pokud tyto soubory cookie nepovolíte, některé nebo všechny tyto služby nemusí fungovat správně.

Jak dlouho zůstanou cookies v mém zařízení? Doba, po kterou soubory cookies zůstanou ve vašem zařízení, se odvíjí od toho, zda se jedná o „trvalé“ nebo „relační“ soubory cookies. Trvalé soubory cookies budou uloženy webovým prohlížečem a zůstanou platné až do nastaveného data vypršení platnosti, pokud je před vypršením platnosti neodstraníte (u nás je to 180 dní). Relační cookies naopak vyprší na konci vaší webové relace, když se webový prohlížeč zavře.
Save settings
Cookies settings