Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ Zeyerova 28, Olomouc,

zapsaný spolek

 

Článek I

Název a sídlo

Název:     Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Zeyerova 28, Olomouc, zapsaný spolek

Sídlo:       Zeyerova 28, Olomouc, 772 00

:              63028697

 

Článek II

Právní postavení

Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Zeyerova 28, Olomouc, z. s. (dále jen „spolek“) je nezávislým spolkem občanů, zejména rodičů a jiných zástupců žáků a přátel školy pro pracoviště Základní škola Zeyerova 28, Olomouc (dále jen „škola“) sdružených na základě dobrovolnosti a společného zájmu podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

 

Článek III

Cíl a činnosti

 1. Hlavním cílem spolku je spolupráce rodičů, zákonných zástupců dětí a přátel se školou se zaměřením na:
 2. koordinaci a sjednocování výchovného působení rodiny, školy a dalších výchovných institucí;
 3. respektování práv, potřeb a zájmů dětí;
 4. sledování materiálních podmínek školy;
 5. sledování a vytváření zájmové činnosti na škole;
 6. vzájemnou spolupráci a podporu mezi rodiči a učiteli;
 7. organizaci společenských, vzdělávacích a sportovních akcí zaměřených na podporu školy a jejích žáků.
 8. Ke splnění těchto základních cílů spolek zejména:
 9. zvyšuje informovanost rodičů a veřejnosti o dění ve škole;
 10. podporuje aktivní spolupráci rodičů a jejich zapojení do života školy;
 11. seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílí se na jejich vyřizování;
 12. přispívá škole materiálními a finančními prostředky na zajišťování výchovné činnosti a zlepšování školního prostředí apod.;
 13. pomáhá při získávání dárců a sponzorů, organizuje účelové sbírky peněžních prostředků nebo movitých věcí apod.;
 14. členové spolku mají právo přicházet s náměty, které mohou zlepšit vzdělávací a výchovnou práci školy;
 15. působí na rodiče ke správné výchově dětí v rodině.
 16. Spolupráce školy se spolkem:
 17. Ředitel školy má právo zúčastnit se každé Schůze delegátů; zúčastní se jí vždy, je-li o to spolkem požádán.
 18. Ředitel školy má právo požádat o svolání mimořádné Schůze delegátů.
 19. Na základě povolení ředitele školy může spolek využívat ke své činnosti prostory školy.

 

Článek IV

Vznik, zánik, práva a povinnosti členů

 1. Zakládajícími členy spolku jsou fyzické osoby, které jsou podepsány na návrhu na registraci stanov spolku nebo se účastnily první řádné členské schůze, kde vyjádřili vůli stát se zakládajícími členy spolku, nebo doručily písemnou zprávu této členské schůzi ve shodném znění. Zakládající členové se aktem založení spolku stávají řádnými členy.
 2. Vznik členství:
 3. Členství ve spolku je dobrovolné, členem spolku se může stát každý občan starší 18 let, který souhlasí se stanovami, podporuje cíle spolku a jeho činnost a podá písemnou přihlášku.
 4. Členem spolku se může stát rodič nebo zákonný zástupce žáka školy, nebo se souhlasem Rady spolku jakákoliv jiná osoba, která projí o členství ve spolku zájem.
 5. Členem spolku se může také stát právnická osoba. Za právnickou osobu ve spolku jedná její statutární orgán, pokud si sama neurčí jiného zástupce.
 6. Členství ve spolku vzniká dnem podpisu písemné přihlášky.
 7. Práva člena spolku:
 8. podílet se aktivně na činnosti spolku;
 9. být řádně a včas informován o činnosti spolku;
 10. volit orgány spolku;
 11. být volen do orgánů spolku;
 12. předkládat návrhy k projednání, podněty a připomínky k činnosti spolku a k dění ve škole a osobně se účastnit projednávání svých návrhů v orgánech spolku.
 13. Povinnosti člena spolku
 14. dodržovat stanovy spolku;
 15. na základě svého zájmu a svých možností se podílet na činnosti spolku;
 16. svědomitě vykonávat funkci v orgánech spolku, do nichž byl jmenován či volen;
 17. platit členské příspěvky, pokud spolek rozhodne, že budou vybírány.
 18. Zánik členství:
 19. doručením písemné odhlášky člena spolku Radě spolku;
 20. ukončením školní docházky žáka do školy pro jeho rodiče nebo zákonné zástupce, pokud člen nepožádá o zachování členství;
 21. vyloučením pro porušení členské povinnosti, nebo pokud se člen dopustil jednání, které je v rozporu se stanovami a cíli spolku nebo prokazatelně poškozuje zájmy a dobré jméno spolku a školy, přičemž o vyloučení člena spolku rozhoduje Rada spolku na svém nejbližším jednání;
 22. úmrtím člena spolku;
 23. zánikem spolku;
 24. u právnické osoby jejím zrušením, či zrušením členství
 25. neuhrazením členského příspěvku, pokud je vybírán, a to ani dodatečně na výzvu.
 26. Při ukončením členství nebo vyloučením člena ze spolku mu nevzniká nárok na vrácení finančních prostředků či jiných darů.

Článek V

Seznam členů

 1. Spolek vede seznam členů spolku. V seznamu členů spolku se u každého člena spolku uvádějí následující údaje:
 2. u fyzické osoby jméno a příjmení, bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa, jméno dítěte člena spolku a třída, kterou dítě navštěvuje; pokud fyzická osoba nemá dítě, které navštěvuje školu, důvod, proč chce být členem spolku;
 3. u právnické osoby název, sídlo, IČ, telefonní číslo a e-mailová adresa osoby jednající jménem právnické osoby.
 4. Členové spolku jsou povinni sdělovat změny údajů předsedovi spolku písemně nebo osobně, a to nejpozději do 30 dnů od změny.
 5. Seznam členů spolku je neveřejný. Doručením přihlášky dle čl. IV odst. 2 písm. d) stanov člen spolku vyjadřuje souhlas se zapsáním do seznamu členů spolku, který obsahuje údaje člena spolku.
 6. Zápisy do seznamu členů spolku a výmazy z něj provádí předseda spolku. Předseda spolku provede zápis nového člena spolku do seznamu členů spolku ve lhůtě 30 dnů od vzniku členství. Předseda spolku provede výmaz člena spolku ze seznamu členů spolku ve lhůtě 30 dnů od zániku členství.

 

Článek VI

Členské příspěvky

 1. Výši a splatnost členského příspěvku za členství určí Schůze delegátů.
 2. Členský příspěvek lze na základě písemné žádosti prominout, snížit či lze odložit jeho splatnost, jsou-li pro to vážné důvody. O prominutí, snížení či odložení splatnosti poplatku rozhoduje Rada spolku. Své rozhodnutí odůvodní. Proti rozhodnutí, kterým není vyhověno žádosti o prominutí, odložení splatnosti či snížení členského příspěvku, je možné podat odvolání ke Schůzi delegátů.

 

Článek VII

Orgány

 1. Organizační strukturu spolku tvoří:
 2. nejvyšší orgán – Schůze delegátů;
 3. výkonný orgán – Rada spolku;
 4. statutární orgán – předseda spolku.
 5. Funkční období volených orgánů je 3 roky. Členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu do nejbližšího zasedání Schůze delegátů. Členství ve volených orgánech končí zánikem členství ve spolku dle čl. IV odst. 5 stanov, uplynutím funkčního období, nebo odvoláním člena voleného orgánu Schůzí delegátů.

 

Článek VIII

Schůze delegátů

 1. Schůze delegátů je nejvyšším orgánem spolku.
 2. Schůzi delegátů tvoří všichni delegáti spolku starší 18 let.
 3. Delegátem je volený zástupce z každé třídy školy. Volba ve třídách probíhá aklamací tak, že všichni členové spolku v příslušné třídě zvolí ze svého středu jednoho delegáta. Delegáti třídy pak na Schůzi delegátů reprezentují názory a vůli všech členů spolku, kteří je zvolili. Členové spolku, kteří nejsou rodiče nebo zákonní zástupci dítěte navštěvujícího školu, zvolí ze svého středu delegáta, který je pak zastupuje na Schůzi delegátů.
 4. Pokud členové spolku v příslušné třídě svého delegáta neodvolají, platí, že tento je delegátem po celou dobu svého členství. Pro jakoukoliv volbu delegáta třídy platí, že volba je platná, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina členů přítomných na schůzi příslušné třídy.
 5. Schůzi delegátů svolává předseda dle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Mimořádné jednání schůze delegátů svolává předseda spolku i na žádost ředitele školy nebo na základě písemné žádosti minimálně jedné třetiny členů spolku, a to do jednoho měsíce od doručení písemné žádosti, která musí obsahovat odůvodnění a program mimořádné schůze. Nesvolá-li předseda spolku zasedání Schůze delegátů do 30 dnů od doručení žádosti, může ten, kdo žádost podal, svolat zasedání Schůze delegátů na náklady spolku sám.
 6. Termín, místo a program Schůze delegátů oznámí svolavatel členům spolku nejméně 10 dnů před dnem jejího konání.
 7. Schůze delegátů je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech delegátů a předseda nebo místopředseda spolku.
 8. Hlasovací právo delegátů je rovné. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy nebo místopředsedy. Pokud jsou přítomni předseda i místopředseda, rozhoduje hlas předsedy. O změně stanov a o zrušení spolku rozhoduje schůze delegátů alespoň dvoutřetinovou většinou hlasů všech delegátů, v ostatních věcech prostou většinou hlasů přítomných delegátů.
 9. Schůzi delegátů přísluší zejména:
 10. rozhodovat jménem členů spolku o činnosti a aktivitách spolku v souladu s jeho cílem;
 11. rozhodovat o výši členského příspěvku;
 12. informovat členy spolku o své činnosti;
 13. pomáhat členům spolku při řešení jejich problémů souvisejících s cílem spolku;
 14. řádně hospodařit s majetkem spolku a předkládat členům spolku zprávu o hospodaření spolku s uvedením účelu použití jednotlivých prostředků spolku;
 15. schvalovat rozpočet na další rok a závěrečnou zprávu o hospodaření spolku;
 16. rozhodovat o podání žádostí o dotace či granty a provádět jejich řádné vyúčtování;
 17. ze svého středu volit předsedu a místopředsedu spolku;
 18. volit pokladníka spolku, který se stává členem Rady spolku;
 19. volit revizora spolku;
 20. zajišťovat organizaci provozních záležitostí spolku jako samostatné právnické osoby;
 21. jmenovat likvidační komisi v případě zrušení spolku;
 22. rozhodovat o změně stanov a jednat v souladu se stanovami;
 23. napomáhat smírnému řešení sporů mezi členy spolku a takovým sporům předcházet.
 24. Ze Schůze delegátů se pořizuje zápis, který podepisuje zvolený zapisovatel a předseda či místopředseda spolku. Každý člen spolku může nahlédnout do zápisu ze Schůze delegátů a pořídit si z něj kopii. Zápis musí být zveřejněn do 30 dnů na webových stránkách školy.

 

Článek IX

Rada spolku

 1. Rada spolku je výkonným orgánem spolku tvořeným pěti členy spolku. Členem Rady spolku je vždy předseda spolku, místopředseda spolku a pokladník spolku. Ostatní členy rady spolku volí a odvolává Schůze delegátů.
 2. Do působnosti Rady spolku náleží řízení činnosti spolku mezi jednotlivými Schůzemi delegátů a to v souladu se zákonem, stanovami a usneseními vzešlými ze Schůze delegátů. Do působnosti Rady spolku náleží veškerá ostatní činnost spolku, která nespadá do působnosti Schůze delegátů.
 3. Do působnosti Rady spolku náleží zejména:
 4. předkládání návrhu rozpočtu a roční závěrky hospodaření Schůzi delegátů;
 5. posuzování návrhů na prodej a koupi a na další investice a předkládání těchto návrhů Schůzi delegátů;
 6. dohlížení na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost spolku;
 7. rozhodování o způsobech realizace cílů spolku;
 8. projednávání všech návrhů vzešlých z členských schůzí spolku, při kterém úzce spolupracuje s vedením školy;
 9. přijímání členů a rozhodování o jejich vyloučení;
 10. rozhodování o odkladu splatnosti, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům, pokud pro to existují závažné důvody;
 11. schvalování vnitřních směrnic spolku;
 12. další povinnosti, které do působnosti Rady spolku svěřují tyto stanovy.
 13. Jednání Rady spolku svolává předseda spolku. Rada spolku je usnášeníschopná, je-li hlasování přítomna alespoň nadpoloviční většina přítomných členů. Hlasovací právo členů je rovné. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy spolku.
 14. Pokladník spolku spravuje pokladnu spolku. Pokladna je tvořena finančními prostředky uvedenými v čl. XI odst. 1 stanov.

 

Článek X

Předseda a místopředseda

 1. Předseda je statutárním orgánem spolku. Předseda spolku organizuje a řídí činnost spolku a vystupuje jeho jménem.
 2. Předseda je volen Schůzí delegátů spolku.
 3. Předseda jedná v zastoupení spolku, zastupuje spolek navenek, svolává Schůzi delegátů a plní úkoly stanovené zákonem a těmito stanovami.
 4. Místopředseda je volen Schůzí delegátů spolku.
 5. Místopředseda plní tytéž úkoly v zastoupení předsedy spolku v případě, kdy předseda spolku nemůže ze závažného důvodu plnit úkoly vyplývající z jeho funkce, případně tyto úkoly bez závažného důvodu neplní.

Článek XI

Zásady hospodaření

 1. Spolek získává prostředky ke své činnosti zejména z členských příspěvků. Jinými zdroji příjmů spolku mohou být výnosy z akcí pořádaných spolkem, dary, dotace, výnosy z dalších aktivit apod.
 2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov a musí být použity k financování činnosti spolku.
 3. Hospodaření se řídí rozpočtem schváleným Schůzí delegátů na jeden školní rok.
 4. Dispoziční právo k účtu spolku a pokladní hotovost má pokladník spolku a předseda spolku.
 5. Evidenci hospodaření, vedení účetnictví a podávání daňového přiznání vede předsedou spolku pověřená osoba způsobem požadovaným příslušnou legislativou.
 6. Po uplynutí školního roku předsedou pověřená osoba zpracovává závěrečnou zprávu o hospodaření spolku s přehledem vybraných členských příspěvků a dalších získaných prostředků a přehledem jejich čerpání.
 7. Rada spolku seznámí členy spolku s výsledkem hospodaření spolku. V případě, že bude nutné provést vypořádání s finančním úřadem, Rada spolku toto zajistí.
 8. Výplaty prostředků provádí pokladník spolku a předkládá je ke schválení Radě spolku.
 9. Prostředky nevyužité do konce školního roku se převádí do příštího školního roku.

 

Článek XII

Kontrola hospodaření

Kontrola je prováděna průběžně Radou spolku a jedenkrát ročně při výroční Schůzí delegátů.

 

Článek XIII

Revizor

 1. Revizor kontroluje činnost spolku, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí Schůze delegátů a Rady spolku.
 2. Funkční období revizora jsou 3 roky.
 3. Revizor je členem spolku, ale nesmí být volen z řad delegátů spolku a členů Rady spolku.

 

Článek XIV

Zánik

 1. Spolek zaniká:
 2. zrušením spolku s likvidací;
 3. fúzí spolků;
 4. rozdělením spolku.
 5. Předseda spolku oznamuje zánik spolku orgánům, u kterých je spolek registrován. Při zániku se stanoví likvidační komise, která vypořádá práva a závazky spolku.
 6. Zánik spolku ohlásí předseda řediteli školy.
 7. Zaniká-li spolek likvidací, kladný zůstatek připadne škole, která jej použije k financování školních a mimoškolních aktivit pro své žáky.

 

Článek XV

Závěrečná ustanovení

 1. Otázky, které nejsou upraveny těmito stanovami, se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
 2. Změny a dodatky těchto stanov schvaluje Schůze delegátů spolku písemným zápisem.
 3. Toto znění stanov bylo přijato dne 20. 9. 2017 v Olomouci.

 

V Olomouci dne 20. 9. 2017

 

Mgr. Jiří Čamach

Předseda spolku