Tým pracovníků Školního poradenského pracoviště:

výchovný poradce: Mgr. Iveta Krejčí, krejci@zs-zeyerova.cz, konzultační hodiny: pondělí 15.30 – 16.30, čtvrtek 9.00 – 10.00

školní psycholog: Mgr. Andrea Krejčí, psycholog.akrejci@zs-zeyerova.cz

školní metodik prevence pro 1. stupeň: Mgr. Jitka Martinová, martinova@zs-zeyerova.cz, konzultační hodiny: středa 14.30 – 15.15

školní metodik prevence pro 2. stupeň: Mgr. Hana Kramářová, kramarova@zs-zeyerova.cz, konzultační hodiny po předchozí domluvě: středa 14.30 – 15.15

Koncepce poradenských služeb

Školní poradenské pracoviště zajišťuje kariérové a pedagogicko-psychologické poradenství. Služby jsou určeny žákům, jejich rodičům i pedagogům. Všichni pracovníci školního poradenského pracoviště dodržují etický kodex. Poskytování poradenských služeb ve školách a standardní poradenské činnosti školy jsou uloženy školským zákonem a specifikovány navazující vyhláškou č. 72/2005 Sb. včetně příloh.

Plnění cílů, které jsme si stanovili v programu pedagogicko-psychologických služeb na naší škole, by mělo přispět zejména ke zlepšení vztahů mezi všemi subjekty školy, tzn. žáky, učiteli, rodiči, k vytvoření podmínek pro včasné odhalování potíží ve vzdělávání, v chování, v psychickém a sociálním vývoji žáků, ke zkvalitnění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a k posílení péče o děti nadané.

Školní poradenské pracoviště si klade za cíl:

  • vytvořit širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů
  • realizovat preventivní programy na škole a sledovat jejich účinnost
  • zajistit kvalitní služby kariérového poradenství pro žáky
  • upravovat podmínky pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  • budovat příznivé klima na škole i v jednotlivých třídách
  • zajistit včasnou intervenci při aktuálních problémech žáků a třídních kolektivů
  • poskytovat metodickou podporu pedagogickým pracovníkům
  • zlepšit komunikaci mezi školou a rodiči
  • koordinovat služby ŠPP s dalšími poradenskými institucemi
  • certifikát

Elektronická schránka důvěry: prevence@zs-zeyerova.cz

 

Souhrnné informace

Výchovné a kariérové poradenství

→ Školní psycholog

→ Školní metodik prevence

Spec. pedagog, soc. pedagog a šk. asistent