Realizován od 1.1.2021 do 31.12.2022.


MAP II – Místní akční plánování v Olomouci

Naše škola je zapojena do projektu Místního akčního plánování v Olomouci. Projekt je zaměřen na předškolní a základní vzdělávání. Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách, posílit komunikaci a spolupráci mezi učiteli navzájem, mezi zřizovateli, zástupci škol a rodiči. Naše škola se bude moci zapojovat do aktivit na podporu čtenářské a matematické gramotnosti, aktivit na podporu zručnosti a kreativity a čerpat teoretické i praktické informace k inkluzi ve všech jejích podobách. Více informací o projektu najdete na webu http://map.olomouc.eu/. Pro neformální diskuzi o školství a vzdělávání mezi rodiči, učiteli a dalšími aktéry z Olomouce jsou určeny Facebookové stránky (MAP Olomouc)


Mezinárodní projekt Erasmus+ č. 2018-1-FR01-KA229-047771_5

Název projektu: World War 2, our history and its cultural legacy

Trvání: 1.9.2018 – 31.8.2020 Grant: 29 682 eur

Partneři: 1. ZŠ Zeyerova, Olomouc, Česká republika
2. college du Houtland, Francie
3.Heinrich-Boll-Gymnasium Troisdorf, Německo
4. Szkola Podstawowa w Novej Slupi,Polsko
5. 4th Gymnasium of Chania, Řecko

Popis projektu: Jak již vyplývá z názvu projektu „ 2.sv.válka- její odkaz v naší historii“, cílem je přimět mladou generaci ohlédnout se zpět do minulosti, srovnat historický vývoj je v jednotlivých zúčastněných zemích, probudit ve studentech zájem o tuto problematiku a tím jim umožnit lépe pochopit současnost a otevřít je společné Evropě. Díky projektovým aktivitám budou mít možnost si uvědomit, co to znamená být Evropským občanem, jaké možnosti jim to do budoucnosti otvírá. Komunikačním nástrojem bude angličtina, popř. němčina a francouzština.


Název projektu: Cyberbullying is out, friendship is in! KYBERŠIKANA JE OUT, PŘÁTELSTVÍ JE IN!

Trvání: 1.9.2018 – 31.8.2020

Partneři: 1. ZŠ Zeyerova, Olomouc, Česká republika
2. Scoala Gimnaziala Valisoara, Rumunsko
3. Osman Gazi Anadolu Lisesi, Turecko
4. 75 Yil Cumhuryiet Orataokulu, Turecko
5. FORAVE,Portugalsko

Popis projektu: Rozvoj technologie je ve 21. století nezadržitelný. Technologické pomůcky nám pomáhají v každodenním životě, ale mohou být také zneužity. Cílem projektu je šířit povědomí o tzv. kyberšikaně, jejímu nebezpečí a možných následcích. V důsledku využívání mobilních telefonů a internetu je kyberšikana častým jevem mezi žáky základních škol. Snahou projektu je nejen šířit povědomí o tomto problému s žáky, ale seznámit a zapojit do diskuze i širokou veřejnost prostřednictvím článků, informačních brožur a přednášek.


Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji CZ. 1.07/1.1.00/44.0009

Tento projekt je podpořen z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Délka projektu je od 1. 9. 2013 do 30. 6.  2015. Díky jeho realizaci si 33 středních škol rozdělí celkem 113 miliónů korun. Cílem projektu je investiční, neinvestiční a metodická podpora a rozvoj přírodovědného a technického vzdělávání na středních a základních školách Olomouckého kraje. Nástroje k dosažení těchto cílů jsou především:

 • Vybudování/inovace regionálního centra vzdělávání
 • Zvýšení kvality vzdělávání zapojením odborníků z praxe a akademické sféry
 • Rozšíření poskytovaného vzdělávání o specificky zaměřené zájmové vzdělávání
 • Aktivizace a iniciace zájmu cílových skupin z řad žáků základních škol
 • Implementace moderních metod vzdělávání (badatelství, vzájemné učení apod.), vytvoření kooperativních komunit

Hlavní cílovou skupinou jsou žáci středních odborných škol, středních odborných učilišť, odborných učilišť, gymnázií a taktéž žáci základních škol. Do projektu je zapojeno celkem 100 základních škol z Olomouckého kraje. Sekundární cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci těchto škol, jelikož jsou jedni z nejdůležitějších aktérů vzdělávacího systému a zásadním způsobem ovlivňují kvalitu vzdělávání.

V rámci realizace projektu dojde k zásadnímu rozšíření možností volnočasových aktivit pro žáky středních a základních škol v našem regionu, dále vzniknou programy vzájemného učení a dojde ke sdílení odborných učeben středních škol pro povinnou výuku žáků základních škol. Rovněž bude vytvořena komplexní databáze elektronických výukových materiálů pro příslušné obory, které budou navíc reflektovat nově vybudovaná či inovovaná regionální centra vzdělávání. Neméně důležitou součástí projektu bude spolupráce nejen se zástupci zaměstnavatelů v rámci komunitního rozvoje, ale také s akademickou sférou.

Celkovým výstupem projektu pak bude zvýšení konkurenceschopnosti a uplatnitelnosti studentů středních škol na trhu práce a jejich motivace do dalšího odborného studia v rámci terciárního vzdělávání v technických a přírodovědných oborech. Pro pedagogické pracovníky bude výstup představovat nejen zkvalitnění jejich výukových metod a zvýšení odborné kvalifikace díky odbornému zaškolení v práci s nejnovějšími technologiemi a zařízeními vybudovaných odborných učeben, laboratoří a dalších specializovaných pracovišť, ale také praktická a okamžitá aplikovatelnost ve výuce primární cílové skupiny nebo trhu práce. Žáci základních škol budou proaktivně motivováni ke směřování budoucího zaměření studia v přírodovědeckých a technických oborech prostřednictvím volnočasových aktivit, ale i v rámci povinné výuky ve spolupráci se středními školami. Odborníci z praxe/ odborníci z vysokých škol a univerzit předají studentům a pedagogům své zkušenosti a seznámí své potenciální zaměstnance/absolventy s možnostmi jejich uplatnění na trhu práce. Zároveň mohou svými zkušenostmi přispět k výuce tak, aby lépe reflektovala aktuální vývoj a reagovala na něj v dané oblasti.

Projekt vznikl, aby pomohl odstranit klesající tendenci zájmu o přírodovědné a technické obory. Důraz musí být kladen na reflexi aktuálních požadavků trhu práce, propojení teorie s praxí a zejména držení kroku s moderními technologiemi.

Pozvánka na kurz 3D modelování – stáhněte zde – kurz3D


Naše škola realizuje projekt S Evropou do Evropy, podpořený z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Vážení rodiče a zájemci o informace k preventivnímu programu „Druhý krok“.

Jsme zapojeni do pilotního výzkumu této metody od září 2015. Vzhledem k tomu, že srovnání naší předloňské třídy 2.C, která prošla v průběhu školního roku 2015/2016 celým preventivním programem „Druhý krok“, se 2.třídou z jiné nejmenované olomoucké základní školy, prokázalo naprosto významné výsledky v rozvoji empatie a prevenci rizikového chování, pokračujeme také v letošním školním roce 2017/2018 v tomto preventivním programu s třídními učitelkami 2.A – Mgr. Zuzanou Navrátilovou, 3.C – Mgr. Petrou Špokovou a 4.A – Mgr. Vlaďkou Lošťákovou spolu s dětmi těchto tříd. Program „Druhý krok“ vytvořila v 80.letech americká organizace Committee for Children za účelem rozvíjet sociálně-emocionální kompetence dětí. V současné době je program rozšířen v mnoha zemích světa, například v Austráliii, Kanadě, Dánsku, Finsku, Norsku, Švédsku, Lotyšsku, Německu a také na Slovensku. Jeho efektivita byla mnohokrát empiricky ověřena – informace o proběhlých výzkumech najdete na http://www.cfchildren.org/second-step/research.

Jaké jsou cíle programu?

 • rozvoj empatie a schopnosti rozpoznávat emoce
 • snížení agrese a agresivity ve školním prostředí
 • zvýšení tolerance k odlišnostem
 • zlepšení spolupráce školy a rodiny
 • prevence rizikového chování

Výhody programu:

Jednou z hlavních výhod programu je jeho dlouhodobost a zaměření na děti mladšího školního věku. Systematicky se s ním většinou pracuje po dobu jednoho roku, je ale možné se k němu postupně vracet. Program má zároveň přesah i mimo hodiny, kdy se s ním pracuje – paní učitelka se na programovou sadu může odkazovat například v případě, kdy se ve třídě objeví nějaký konflikt. Další výhodou je, že pro tento program není potřeba zvát žádné externisty – zvládne s ním pracovat proškolený učitel a školní psycholog.

Alespoň jednou týdně vedeme s třídní učitelkou hodinu vycházející z metody programu. Máme k dispozici sadu k programu, kterou nám bezplatně zapůjčila UP Katedra psychologie v Olomouci. Budeme s třídními učitelkami rády za Vaše postřehy, které můžete posílat na mail těmto třídním učitelkám nebo školní psycholožce.

Na Slovensku je program „Druhý krok“ schválen jejich ministerstvem školství jako vhodný pro výuku předmětu etická výchova.

Děkujeme Vám za pozornost a těšíme se na Vaši spolupráci

 • Mgr.Andrea Krejčí, školní psycholog a psychoterapeut
 • Mgr.Zuzana Navrátilová, třídní učitelka 2.A
 • Mgr.Petra Špoková, třídní učitelka 3.C
 • Mgr.Vlaďka Lošťáková, třídní učitelka 4.A

 

Kontakt

Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace
Zeyerova 28/970
779 00 OLOMOUC

tel: 581 114 232
e-mail: info@zs-zeyerova.cz

Kalendář akcí

Olympiáda: Dějepis
školní kolo
Út 25.01.2022

 

Olympiáda: Matematika
okresní kolo
St 26.01.2022

 

Vysvědčení za první pololetí
Po 31. ledna 2022

 

Pololetní prázdniny
Pá 04. února 2022