Vážení rodiče,

opět jsme zařadili pro žáky 9. ročníku studijní aktivitu – závěrečné práce žáků. Cílem této aktivity je žáky vést k samostatnosti, zodpovědnosti a naučit je prezentovat svoji práci. Touto aktivitou získají řadu zkušeností, dovedností a kompetencí:

  • dlouhodobá a souvislá práce na jednom zvoleném tématu
  • vyhledávání a zpracovávání informací z různých zdrojů
  • propojení učiva více předmětů, hledání souvislostí různých poznatků a jevů
  • zpracování zvoleného tématu v PowerPointu
  • prezentace vlastní práce před širším publikem

Letos jsme se rozhodli, že zvolené téma žáci zpracují do prezentace v PowerPointu a obhájí před spolužáky a porotou pouze ústně (rozsah cca 10 minut). Témata si žáci vybírají dle svého zájmů nebo s ohledem na budoucí profesní plány a osloví učitele jako svého garanta. Pokud si žák téma nezvolí, může si téma vybrat z nabídky vyučujících (termín do 8. 12. 2023).

Do 12. 12. 2023 odevzdají žáci závaznou přihlášku třídním učitelům. Každý bude vybrané téma konzultovat s vyučujícím – garantem, případně může s žádostí o radu oslovit i jiné vyučující (vyučující ČJ, IKT, odborného předmětu). Konzultace proběhne minimálně 3x.

Termín pro odevzdání prezentací je stanoven na 31. 5. 2024. Závěrečné shromáždění, na kterém budou žáci svoje práce prezentovat, plánujeme předběžně na 18. 6. 2024. Nejlepší práce budou oceněny na stužkování deváťáků, které se uskuteční na konci června.

Předpokládáme, že své děti v této práci podpoříte. Samozřejmě nabízíme i možnost zúčastnit se veřejné prezentace vašeho dítěte ve škole.

 

                                                                                                                   Mgr. Vladimíra Švecová

Prehled-terminu

Přihláška k závěrečným pracím