Vážení rodiče,

opakovaně jsme zařadili pro žáky 9. ročníku novou studijní aktivitu – závěrečné práce žáků.

Cílem této aktivity je žáky vést k samostatnosti, zodpovědnosti a naučit je prezentovat svoji práci. Dostanou možnost prokázat vyspělost ve vyjadřování a to jak v písemném tak ústním projevu. Touto aktivitou získají řadu zkušeností, dovedností a kompetencí:

  • dlouhodobá a souvislá práce na jednom zvoleném tématu
  • vyhledávání a zpracovávání informací z různých zdrojů
  • propojení učiva více předmětů, hledání souvislostí různých poznatků a jevů
  • grafické a textové zpracování zvoleného tématu doplněné o tabulky, grafy, fotografie
  • prezentace vlastní práce před širším publikem

Žáci mají za úkol zpracovat vybrané téma v písemné podobě, obhájit a stručně (max. 5 minut) prezentovat před vyučujícími a spolužáky.

Seznam témat bude zveřejněn od 24. 1. 2020 na nástěnce ve 2. patře a na webových stránkách školy.

Témata své závěrečné práce si žáci vyberou z nabídky vyučujících 2. stupně s ohledem na své zájmy případně budoucí profesní plány a do 10. 2. 2020 odevzdají závaznou přihlášku třídním učitelům. Každý žák bude vybrané téma konzultovat s vyučujícím – garantem, případně může s žádostí o radu oslovit i jiné vyučující (vyučující ČJ, IKT, odborného předmětu). Konzultace proběhne minimálně 3x.

Termín pro odevzdání prací je stanoven na 31. 5. 2020, a to jak v písemné, tak elektronické verzi.

Závěrečné shromáždění, na kterém budou žáci svoje práce prezentovat, plánujeme předběžně na 12. 6. 2020.

Hodnocení této studijní aktivity bude zahrnuto v klasifikaci z českého jazyka a pracovních činností.

Předpokládáme, že své děti v této práci podpoříte. Samozřejmě nabízíme i možnost zúčastnit se veřejné prezentace vašeho dítěte ve škole.

 

 Mgr. Vladimíra Švecová

ředitelka školy

Přehled termínů

Návrh témat pro závěrečné práce žáků 9.r

Přihláška k závěrečným pracím

Závěrečná práce_forma

Závěrečná práce_vzor

Kritéria hodnocení

Citační norma

Ukázka závěrečných prací: Křížek – zobrazit závěr. práci

 

Kontakt

Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace
Zeyerova 28/970
779 00 OLOMOUC

tel: 581 114 232
e-mail: info@zs-zeyerova.cz

Kalendář akcí
Online třídní schůzky
začátek na MS Teams v 18:00
25. 11. 2020