Na základě provedených řádných voleb členů Školské rady Základní školy Olomouc, Zeyerova 28, pro období školních let 2023 – 2026 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění, jsou nově zvolenými členy školské rady Základní školy Olomouc, Zeyerova 28 od 1. 5. 2023:

 • Zástupci pedagogických pracovníků školy:
  • Mgr. Martina Kamená, e-mail: kamena@zs-zeyerova.cz
  • Mgr. Jitka Martinová, e-mail: martinova@zs-zeyerova.cz
 • Zástupci zákonných zástupců nezletilých žáků:
  • Mgr. Petra Holubová, e-mail: holubova@tsmo.cz
  • Mgr. Jaroslav Krumpolc, e-mail: krumpolc@gmail.com
 • Jmenovaní zástupci zřizovatele:
  • Mgr. Svatopluk Binder, Ph.D.
  • Ing. Barbora Lepařová
 • Náplň práce Školské rady:
  • Školská rada
   • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
   • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
   • schvaluje školní řád a navrhuje jejich změny
   • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
   • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
   • projednává návrh rozpočtu na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
   • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
   • podává podněty a oznámení ředitelce školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

JEDNACÍ ŘÁD ŠKOLSKÉ RADY ZDE