S čím vším se na mě můžete obrátit

(pro žáky i jejich rodiče)

Pokud alespoň na jednu z následujících otázek odpovíte „ano“, pak máte důvod mě navštívit nebo napsat e-mail (krejci@zs-zeyerova.cz):

 • Nestíhám ve škole?
 • Zhoršil jsem se v poslední době v jednom nebo více předmětech?
 • Mám problém v komunikaci:
  • s rodiči
  • s učitelem
  • se spolužáky
  • s kamarády
  • se sourozenci
  • s někým jiným?
 • Mám pocit, že mi někdo ubližuje, a nevím, co s tím.
 • Chci pomoci kamarádovi, který pije alkohol, bere drogy apod.
 • Chci po skončení školy dál studovat?
 • Něco mne tíží a potřebuji si o tom s někým popovídat.

Každý výchovný poradce je zavázán k dodržování pravidla respektování důvěrnosti, které chrání osobní sdělení. Jedinou výjimkou z pravidla respektování důvěrnosti je bezprostřední ohrožení života nebo zdraví člověka, podezření na zneužití, zanedbávání nebo soudní výzva k podání informací.

Plán práce výchovného poradce:

Plán práce výchovného poradce 2023-2024

Konzultační hodiny ve školním roce 2023/2024

pondělí 14:30 – 15:30, čtvrtek 14.30 – 15.30

Jsem zde pro vás. Můžete mne kdykoliv oslovit a domluvit si schůzku. Samozřejmě mne můžete také kontaktovat prostřednictvím e-mailu: krejci@zs-zeyerova.cz

Kariérový poradce

Kariérový poradce (dále KP) na naší škole působí v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský. Nejdůležitější činností KP je podpora žáků základních škol při hledání budoucího zaměření vzdělávání a profesní orientace, a to včetně žáků s potřebou podpůrných opatření, žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání a žáků nadaných.

KP realizuje s žáky nebo jejich zákonnými zástupci individuální setkání, která by měla vést k objevování zájmů žáků, jejich preferencí, předpokladů a vhodných směrů vzdělávání a profesní orientaci směřující k výběru povolání při vstupu na trh práce. Setkání nejsou jedinou náplní práce kariérového poradce. Vedle samotných setkání se KP věnuje dalším činnostem, jako např.

a) doporučování vhodných informačních zdrojů a vhodných poradenských subjektů v návaznosti na žákovu situaci a poradenské potřeby;

b) příprava pro vstup na trh práce (příprava na pracovní pohovor, pomoc, konzultace při zpracování CV);

c) poradenství v oblasti mobility a profesních příležitostí v zahraničí;

d) komunikace s rodiči, včetně skupinového poradenství pro žáky a rodiče;

e) identifikace nadání/potenciálu každého žáka a podpora a vzdělávání pedagogických pracovníků v problematice podpory nadání, tvorba školního systému identifikace a podpory nadání a komunikace a sdílení informací s ostatními školami a partnery v daném tématu;

f) genderově nestereotypní kariérové poradenství;

g) podpora žáků s potřebou podpůrných opatření/se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků ohrožených předčasným ukončením studia při výběru povolání;

h) spolupráce s krajskými institucemi, organizacemi a firmami při realizaci průřezového tématu Člověk a svět práce ve školách a podpoře při vstupu na trh práce, realizace exkurzí, spolupráce s ÚP ČR a poradenskými pedagogickými pracovišti.

Informace o studiu na SŠ – důležité kontakty:
Informace o školách a oborech:

Informace o přijímacím řízení:

Další stránky k volbě povolání a profesní orientaci:

Přeji vám příjemné a pokud možno bezproblémové studium!

Iveta Krejčí