Školní speciální pedagog 

na naší škole působí v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský.

Činnost školního speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů a z koncepce školního poradenského pracoviště školy.

Školní speciální pedagog vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogikou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních s cílem minimalizovat jejich dopad na vzdělávání.

Činnost speciálního pedagoga spočívá v:

– vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných,

– poskytnutí úvodní poradenské konzultace žákovi, který speciálního pedagoga sám vyhledá

– vytváření podmínek k maximálnímu využití potenciálu žáka,

– poskytnutí metodické podpory učitelům školy i rodičům žáků.

O svých činnostech vede písemnou dokumentaci v souladu s předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. V rámci metodické pomoci pedagogům se podílí na vytváření podmínek k maximálnímu využití potenciálu dítěte a ke snížení školní neúspěšnosti. Za tímto účelem realizuje konzultace a metodická setkání s pedagogy, může být též přítomen ve vyučovacích hodinách.

Nedílnou součástí práce školního speciálního pedagoga je i individuální podpora konkrétním žákům, v takovém případě se služba realizuje vždy s písemným informovaným souhlasem zákonného zástupce.

O konzultaci se školním speciálním pedagogem mohou požádat i rodiče (po vzájemné domluvě).

Školní speciální pedagog

Mgr. Ivana Poláková

polakova@zs-zeyerova.cz

tel. 581 114 237

konzultace: středa 7:00 – 8.00, 13.00 – 14. 00 (po předchozí domluvě)

 

 Sociální pedagog a školní asistent

od 1. 1. 2023 financováno z projektu Podpora pedagogů a žáků ZŠ Olomouc, Zeyerova IV.

Sociální pedagog a školní asistent působí na škole jako prostředník mezi žáky a učiteli, žáky a rodiči, školou a různými organizacemi. Účinně pomůže žákům, jejichž rodiny nemají dostatečnou kapacitu pomoci s přípravou a s motivací ke studiu.

Pomáhá:

  • najít řešení v tíživých životních situacích,
  • znevýhodněným žákům s motivací ke vzdělání,
  • vyhledávat žáky ze sociálně znevýhodněných rodin a žáky ohrožené školním neúspěchem,
  • zprostředkovat finanční i jinou pomoc od různých institucí,
  • pedagogům zvolit vhodný přístup k žákům z hlediska jejich problémů.

 

Sociální pedagog

Mgr. Darja Cenkerová

cenkerova@zs-zeyerova.cz

tel. 581 114 239

konzultace: po předchozí domluvě

 

Školní asistent pro 1. stupeň:                                    Školní asistent pro 2. stupeň:

Mgr. Michaela Jelínková                                                      Mgr. Ivana Greplová

jelinkova@zs-zeyerova.cz                                                    greplova@zs-zeyerova.cz

tel. 581 114 236                                                                     tel. 581 114 246

konzultace: po předchozí domluvě                                konzultace: po předchozí domluvě

 

 

Odkazy na organizace a instituce, kde hledat pomoc:

https://www.nadaceepcg.cz/s/ – nadace pro pozůstalé

https://www.obedyprodeti.cz/ – nadace Women for women

https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-mimoradnou-okamzitou-pomoc

https://www.klubsvobodnychmatek.cz/zadost-o-prispevek-formular

https://aktivnimesto.cz/

https://www.mpsv.cz/davky-a-prispevky

https://zasklem.com/

https://www.ssp-ol.cz/

https://www.olomouc.eu/magistrat/odbory-magistratu/odbor-socialnich-veci/odbor

https://www.olomouc.charita.cz/kontakty/?s=bezplatna-pravni-poradna