Rezervační systém pro zápis do 1. tříd pro šk. r. 2019/2020 zde

ZÁPIS DO 1. TŘÍDInformace k organizaci a průběhu zápisu

Informační schůzka zákonných zástupců budoucích prvňáčků se uskuteční 27. 2. (středa) v 16 hod. a 5. 3. (úterý) v 16 hod. v budově školy ZŠ Zeyerova, ve 3. patře, v učebně VI.B. Prosíme všechny rodiče, aby se na schůzku pokud možno dostavili, budou jim předány potřebné informace k zápisu do 1. třídy.

Termín zápisu

Zápis do 1. tříd se koná v souladu s § 36 odst. 4, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Termín zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020 je 1. dubna 2019.

Místo zápisu:

Zápis se uskuteční ve třídách školy ZŠ Zeyerova v 1. patře. Dne 19. března 2019 (úterý) bude spuštěn na webových stránkách školy rezervační systém pro zápis do 1. ročníků. Prosíme rodiče, aby se přihlásili svým jménem, zkrátí tak své čekání na minimum. Pořadí v rezervačním systému nijak neovlivňuje přijetí dítěte k základnímu vzdělávání.

S sebou k zápisu si vezměte:

  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.)
  • rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno
  • pokud již máte k dispozici i doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa potřebné k žádosti o odklad povinné školní docházky.

Plnění povinnosti školní docházky

K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2019/2020 se dostaví děti, které dovrší šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2013, tzn. děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2018 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

Předčasný nástup k plnění školní docházky

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, kterou k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Odklad školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Podle § 37 odst. 1 školského zákona na základě žádosti zákonného zástupce nejpozději do 30. dubna 2019 povoluje ředitel školy odklad povinné školní docházky o jeden školní rok na základě:

1) písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce  a

2) doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení a

3) doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa

Pokud o odkladu zákonní zástupci uvažují, je nutné potřebné doklady vyřizovat co nejdříve tak, aby byly nejlépe do 30. dubna dodány do školy k žádosti o odklad.

  • Počet žáků, které je možné přijmout

Ve školním roce 2019/2020 otvíráme tři první třídy každou s maximálním počtem 30 žáků. V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně bude počet přijímaných žáků snížen v souladu s právními předpisy.

3. Kritéria pro přijímání žáků

  1. Trvalý pobyt dítěte ve spádovém obvodu školy.

  2. Prokazatelný pobyt dítěte ve spádovém obvodu školy (doložitelný např. nájemní smlouvou).

  3. Sourozenec dítěte na naší škole.

  4. Věk nespádových dětí od nejstaršího.

Kritéria pro přijímání žáků budou uplatňována v tomto pořadí.

  • Průběh zápisu

Každému dítěti, které přijde k zápisu, bude přiděleno registrační číslo.

Zápis se skládá ze dvou částí:

  • Část formální – zákonný zástupce předloží občanský průkaz, rodný list dítěte a vyplněnou žádost o přijetí (viz níže žádost o přijetí/žádost o odklad), popřípadě sdělí další informace (speciální vzdělávací potřeby,…).

To platí i pro zákonné zástupce dětí, jimž byl v loňském roce povolen odklad školní docházky.

Pokud se zákonní zástupci rozhodnou o odklad školní docházky, předloží nebo vyplní u zápisu žádost o odklad. K vyplněné žádosti musí doložit 2 doporučující vyjádření – příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa (viz informace odklad školní docházky).

  • Část motivační – je věnována dětem, které se zápisu zúčastní. Probíhá formou rozhovoru s paní učitelkou a nepřesáhne 15 minut. V rámci neformálních aktivit s dítětem pak pedagog orientačně posoudí jeho školní připravenost.

5. Oznámení o přijetí

Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., rozhodnutí o přijetí se oznamuje zveřejněním seznamu registračních čísel přijatých dětí a to:

– na webových stránkách školy www.zs-zeyerova.cz nejpozději do 26. 4. 2019 a

– na vstupních dveřích školy

Před vydáním rozhodnutí je možné nahlédnutí do spisu, možnost nahlédnutí bude v termínu 4. dubna od 13:00 – 15:30 hod. Seznam přijatých bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. O přijetí nebo nepřijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole.

Písemné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí k ZVZ bude k vyzvednutí ve dnech 29. a 30. dubna od 8:00 do 15:30 hod. u zástupkyně ředitelky pro 1. stupeň.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude v případě osobního nevyzvednutí zasláno v písemné podobě poštou do vlastních rukou, popř. datovou schránkou.

 Schůzka rodičů budoucích prvňáčků se uskuteční v pondělí 10. června 2019 v 16 hodin v tělocvičně školy.

Výuka ve školním roce 2019/2020 bude zahájena v pondělí 2. září 2019 v 8.00 hod.

Žádost o přijetí do 1. ročníku základního vzdělávání pro šk. r. 2019/2020

Žádost o odklad povinné školní docházky

Žádost o odklad povinné školní docházky – přílohy

Spádové obvody škol-vyhláška č.2/2017

Desatero pro rodiče

Jak můžete pomoci svým dětem

Kontakt

Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace
Zeyerova 28/970
779 00 OLOMOUC

tel: 581 114 232
e-mail: info@zs-zeyerova.cz

Kalendář akcí

Jarní prázdniny
11. – 17. 3. 2019

 

“Jak na seminární práci”
Tematická beseda, 9. B
19. 3. 2019

 

Plavecký výcvik
2. AB
20. 3. 2019

 

Plavecký výcvik
2. AB
21. 3. 2019

 

“Čas proměn”
dívky 7. ročníků
21. 3. 2019

 

“Jsme parta”
Preventivní program, 2. AB
25. 3. 2019

 

“Jsme tým”
Preventivní program, 3. A
25. 3. 2019

 

Bücherwurm (knihomol)
Soutěž v předčítání německého textu,
vybraní žáci
26. 3. 2019

 

Den otevřených dveří
26. 3. 2019

 

Plavecký výcvik
2. AB
27. 3. 2019

 

Plavecký výcvik
2. AB
28. 3. 2019

 

“Jsme tým”
Preventivní program, 3. BC
28. 3. 2019

 

„Jak na seminární práci“
Tematická beseda, 9. C
28. 3. 2019

 

“Doma a jinde (emigrace před 2. sv. válkou)”
Zážitkový workshop, 9. B
29. 3. 2019

 

“Plavba po moři”
Preventivní program, 4. AB
1. 4. 2019

 

Zápis do 1. ročníků ZVZ

14:00 – 18:00
1. 4. 2019

 

“Plavba po moři”
Preventivní program, 4. C
2. 4. 2019

 

“Říkat ano, říkat ne”
Preventivní program, 5. A
2. 4. 2019

 

Plavecký výcvik
2. AB
4. 4. 2019

 

Dopravní výchova
Semafor, 4.A
8. 4. 2019

 

Výměnný pobyt, Turecko
Erasmus+, vybraní žáci
8. 4. – 13. 4. 2019

 

První knihovnická lekce
Velikonoční zvyky a tradice
Knihovna Jungmannova, 1. B
9. 4. 2019

 

Dopravní výchova
Semafor, 4.B
9. 4. 2019

 

První knihovnická lekce
Velikonoční zvyky a tradice
Knihovna Jungmannova, 1. A
10. 4. 2019

 

Dopravní výchova
Semafor, 4.A
10. 4. 2019

 

Plavecký výcvik
2. AB
11. 4. 2019

 

Dopravní výchova
Semafor, 4.B
11. 4. 2019

 

Dopravní výchova
Semafor, 4.C
12. 4. 2019

 

“Říkat ano, říkat ne”
Preventivní program, 5. B
15. 4. 2019

 

Vitamínový den
2. – 5. ročníky
16. 4. 2019

 

Souboj čtenářů
Online kolo, žáci 6. A
16. 4. 2019

 

Velikonoční prázdniny
18. 4. – 19. 4. 2019

 

Velikonoční pondělí – státní svátek
22. 4. 2019

 

Třídní schůzky

17:00 – 18:30
24. 4. 2019

 

Plavecký výcvik
2. AB
25. 4. 2019

 

Dopravní výchova
Semafor, 4. C
29. 4. 2019

 

Svátek práce – státní svátek
1. 5. 2019

 

Plavecký výcvik
2. AB
2. 5. 2019

 

Den vítězství – státní svátek
8. 5. 2019

 

Plavecký výcvik
2. AB
9. 5. 2019