ZÁPIS DO 1. TŘÍD

Informace k organizaci a průběhu zápisu

 1. Organizace zápisu

Termín zápisu

Zápis do 1. tříd se koná v souladu s § 36 odst. 4, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Termín zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019 je 9. dubna 2018.

Místo zápisu:

Zápis se uskuteční ve třídách školy v 1. patře.

S sebou k zápisu si vezměte:

 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.)
 • rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno
 • pokud již máte k dispozici i doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa potřebné k žádosti o odklad povinné školní docházky.

Plnění povinnosti školní docházky

K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2018/2019 se dostaví děti, které dovrší šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2012, tzn. děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2017 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

Předčasný nástup k plnění školní docházky

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, kterou k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Odklad školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok na základě:

1) písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce  a

2) doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení a

3) doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa

 1. Počet žáků, které je možné přijmout

Ve školním roce 2018/2019 otvíráme dvě první třídy každou s maximálním počtem 30 žáků.

V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně bude počet přijímaných žáků snížen v souladu s právními předpisy.

3.Kritéria pro přijímání žáků

 • Trvalý pobyt dítěte ve spádovém obvodu školy.
 • Trvalý pobyt dítěte ve spádovém obvodu školy s možností zapsání na jinou školu (některé ulice spadají dle Vyhlášky  č. 2/2017, o školských obvodech základních škol, jejichž zřizovatelem je statutární město Olomouc, pod více škol).
 • Sourozenec dítěte na naší škole.

V případě vyššího počtu zapsaných dětí ze spádového obvodu, než je možné přijmout, bude rozhodnuto losem za přítomnosti zákonných zástupců.

 1. Průběh zápisu

Každému dítěti, které přijde k zápisu, bude přiděleno registrační číslo.

Zápis se skládá ze dvou částí:

 • Část formální – zákonný zástupce předloží občanský průkaz, rodný list dítěte a vyplněnou žádost o přijetí (viz níže žádost o přijetí/žádost o odklad), popřípadě sdělí další informace (speciální vzdělávací potřeby,…).

To platí i pro zákonné zástupce dětí, jimž byl v loňském roce povolen odklad školní docházky.

Pokud se zákonní zástupci rozhodnou o odklad školní docházky, předloží nebo vyplní u zápisu žádost o odklad. K vyplněné žádosti musí doložit 2 doporučující vyjádření – příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa (viz informace odklad školní docházky).

 • Část motivační – je věnována dětem, které se zápisu zúčastní. Probíhá formou rozhovoru s paní učitelkou a nepřesáhne 15 minut. V rámci neformálních aktivit s dítětem pak pedagog orientačně posoudí jeho školní připravenost

5. Oznámení o přijetí

Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., rozhodnutí o přijetí se oznamuje zveřejněním seznamu registračních čísel přijatých dětí a to:

– na webových stránkách školy www.zs-zeyerova.cz nejpozději do 25. 4. 2018 a

– na vstupních dveřích školy

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. O přijetí nebo nepřijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole.

Před vydáním rozhodnutí je možné se po telefonické domluvě seznámit s obsahem spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

Písemné rozhodnutí o přijetí bude možné vyzvednout ve dnech 27.  4. a 30.4. 2018 u zástupkyně ředitelky pro 1. stupeň  od 10.00 do 16.00. hod.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude v písemné podobě zasláno poštou.

 Schůzka rodičů budoucích prvňáčků se uskuteční v pondělí 11. června 2018 v 16. hodin.

Vyhlášení termínu pro zápis dětí do 1. ročníku

Žádost o přijetí k ZVZ 1.r

Žádost o odklad ŠD

Žádost o odklad ŠD-přílohy

Spádové obvody škol-vyhláška č.2/2017

Desatero pro rodiče

Jak můžete pomoci svým dětem

Kontakt

Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace
Zeyerova 28/970
779 00 OLOMOUC

tel: 581 114 232
e-mail: info@zs-zeyerova.cz

Kalendář akcí

První den školního roku 2018/2019
3. 9. 2018