Zápis do 1. tříd se koná v souladu s § 36 odst. 4, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Termín zápisu 6. – 16. dubna 2021

Pro zájemce je možné zhlédnout promo video o naší škole a obsáhlou fotogalerii vše ke zhlédnutí zde

  1. Vyplňování žádosti:

Žádost předvyplňte elektronicky zde

Následně Vám na uvedený e-mail bude zaslána potvrzovací zpráva s odkazem, na kterém si žádost o přijetí k povinné školní docházce (PŠD) stáhnete. Doplňte chybějící údaje (lze upravovat v Adobe Acrobat Reader DC nebo ručně). Podepište (podepisuje pouze jeden zákonný zástupce – žadatel) a některým z níže uvedených způsobů doručte do školy.

Žádost o přijetí musí mít dubnové datum!

          2. Doručování žádostí:

Ve dnech 6. – 16. dubna 2021 doručte vyplněnou žádost o přijetí k PŠD (nebo žádost o odklad PŠD) do školy pomocí jednoho z následujících způsobů:

a) datovou schránkou – ID schránky školy tz6mqgw*

b) e-mailem s elektronickým podpisem (nelze poslat prostý e-mail s naskenovanou žádostí!) na adresu info@zs-zeyerova.cz

c) poštou

d) osobně ve dnech 6. – 16. dubna 2021 vždy 14-17 hodin – s sebou prosím přineste rodný list a OP (zákonného zástupce), pro nezbytné případy je papírová žádost dostupná v zádveří školy od úterý 30. 3. 2021

           3. Plnění povinnosti školní docházky

K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2021/2022 se dostaví děti, které dovrší šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2021, tzn. děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2020 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

         4.Předčasný nástup k plnění školní docházky

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, kterou k žádosti přiloží zákonný zástupce.

          5. Odklad školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok na základě:

1) písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce  a

2) doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení a

3) doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa

Pokud tyto dokumenty nemáte již vyřízené, je nutné vyplnit i žádost o přijetí.

         6. Počet žáků, které je možné přijmout

Ve školním roce 2021/2022 otvíráme tři první třídy každou s maximálním počtem 30 žáků.

V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně bude počet přijímaných žáků snížen v souladu s právními předpisy.

          7. Kritéria pro přijímání žáků

  • trvalý pobyt dítěte ve spádovém obvodu školy
  • trvalý pobyt dítěte ve spádovém obvodu školy s možností zapsání na jinou školu (viz Vyhláška č. 2-2021o školských obvodech, jejichž zřizovatelem je statutární město Olomouc)
  • sourozenec dítěte na naší škole

V případě vyššího počtu zapsaných dětí ze spádového obvodu, než je možné přijmout, bude rozhodnuto losem.

           8. Průběh zápisu

Každé žádosti o přijetí bude přiděleno registrační číslo, pod kterým bude dané dítě po celou dobu zápisu vedeno.

Děti se zápisu osobně účastnit nebudou!

Na webových stránkách školy jsou uveřejněny odkazy na online cvičení pro předškoláky, které se můžete sami s dětmi vyzkoušet zobrazit procvičování zde

          9. Oznámení o přijetí

Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., rozhodnutí o přijetí se oznamuje zveřejněním seznamu registračních čísel přijatých dětí, a to:

na webových stránkách školy www.zs-zeyerova.cz nejpozději do konce dubna 2021 a

na vstupních dveřích školy

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. O přijetí nebo nepřijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole.

Před vydáním rozhodnutí je možné se seznámit s obsahem spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to v termínu 22. dubna 2021, v době od 13 do 16 hod. u zástupkyně ředitelky Mgr. I. Rohánkové (nutné dodržování hygienických opatření – respirátory)

Písemné rozhodnutí o přijetí bude na vyžádání předáno zákonným zástupcům na informativní schůzce, popř. první den školní docházky v září 2021. Termín informativní schůzky je plánován na 15. června 2021 v 16 hodin.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude v písemné podobě zasláno poštou.

Vyhláška č. 2 – 2021 o spádových obvodech ZŠ v Olomouci:
  |Informace ve formátu PDF: Zobrazit
 
Desatero pro rodiče:
  Informace ve formátu PDF: Zobrazit
     
Jak můžete pomoci svým dětem:
  Informace ve formátu PDF: Zobrazit
     
Přihláška do školní družiny:
  Informace ve formátu PDF: Zobrazit
  Informace ve formátu DOC: Stáhnout
Sešity a pomůcky pro 1.r.: bude uvedeno v červnu:
  Informace ve formátu PDF: Zobrazit
     
Informace ke školnímu stravování: bude uvedeno v červnu:
  Informace ve formátu PDF: Zobrazit
     

 

Kontakt

Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace
Zeyerova 28/970
779 00 OLOMOUC

tel: 581 114 232
e-mail: info@zs-zeyerova.cz

Kalendář akcí

Den Země – Zlatá farma Štětovice
2. ABC
06.05.2021