Informace k organizaci a průběhu zápisu

 1. Organizace zápisu

Termín zápisu

Zápis do 1. tříd se koná v souladu s § 36 odst. 4, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Termín zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 je 1. dubna 2020 (středa) od 14 do 18 hodin.

Místo zápisu:

Zápis se uskuteční ve třídách školy v 1. patře. Z důvodu vysokého počtu příchozích dětí k zápisu bude dne 18. března 2020 spuštěn rezervační systém, do kterého se mohou zákonní zástupci přihlásit na určitý čas a sníží své čekání na minimum. Budeme se snažit Vás přijmout ve stanovený čas, pořadí v registračních číslech ani pořadí v rezervačním systému nerozhoduje o přijetí či nepřijetí dítěte k povinné školní docházce, rozhodují pouze viz Kritéria pro přijímání žáků.

Odkaz na rezervační systém bude uveden zde na webových stránkách školy od 18. března 2020.

S sebou k zápisu si vezměte:

 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.)
 • rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno
 • pokud již máte k dispozici i doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa potřebné k žádosti o odklad povinné školní docházky
 • v případě cizinců pas, povolení k pobytu a průkaz zdravotního pojištění
 • pokud možno již vyplněnou žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce (viz níže formulář ke stažení).

Plnění povinnosti školní docházky

K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2020/2021 se dostaví děti, které dovrší šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2020, tzn. děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2019 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

Předčasný nástup k plnění školní docházky

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, kterou k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Odklad školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok na základě:

1) písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce  a

2) doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení a

3) doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa

 1. Počet žáků, které je možné přijmout

Ve školním roce 2020/2021 otvíráme tři první třídy každou s maximálním počtem 30 žáků.

V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně bude počet přijímaných žáků snížen v souladu s právními předpisy.

 1. Kritéria pro přijímání žáků
 • trvalý pobyt dítěte ve spádovém obvodu školy
 • trvalý pobyt dítěte ve spádovém obvodu školy s možností zapsání na jinou školu (některé ulice spadají dle Vyhlášky  č. 2/2017, o školských obvodech základních škol, jejichž zřizovatelem je statutární město Olomouc, pod více škol)
 • sourozenec dítěte na naší škole

V případě vyššího počtu zapsaných dětí ze spádového obvodu, než je možné přijmout, bude rozhodnuto losem za přítomnosti zákonných zástupců.

 1. Průběh zápisu

Každému dítěti, které přijde k zápisu, bude přiděleno registrační číslo, pod kterým bude dítě po celou dobu zápisu vedeno.

Zápis se skládá ze dvou částí:

 • Část formální – zákonný zástupce předloží občanský průkaz, rodný list dítěte a vyplněnou žádost o přijetí (viz níže žádost o přijetí/žádost o odklad), popřípadě sdělí další informace (speciální vzdělávací potřeby,…).

To platí i pro zákonné zástupce dětí, jimž byl v loňském roce povolen odklad školní docházky.

Pokud se zákonní zástupci rozhodnou o odklad školní docházky, předloží nebo vyplní u zápisu žádost o odklad. K vyplněné žádosti musí doložit 2 doporučující vyjádření – příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa (viz informace odklad školní docházky).

 • Část motivační – je věnována dětem, které se zápisu zúčastní. Probíhá formou rozhovoru s paní učitelkou a nepřesáhne 15 minut. V rámci neformálních aktivit s dítětem pak pedagog orientačně posoudí jeho školní připravenost

 

 1. Oznámení o přijetí

Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., rozhodnutí o přijetí se oznamuje zveřejněním seznamu registračních čísel přijatých dětí, a to:

– na webových stránkách školy www.zs-zeyerova.cz nejpozději do 17. dubna 2020 a

– na vstupních dveřích školy

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. O přijetí nebo nepřijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole.

Před vydáním rozhodnutí je možné se seznámit s obsahem spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to v termínu 6. dubna 2020, v době od 10 do 14:30 hod. u zástupkyně ředitelky pro 1. stupeň I. Rohánkové.

Písemné rozhodnutí o přijetí bude možné vyzvednout ve dnech 20. a 22. dubna 2020 v době od 10 do 17 hod. u zástupkyně ředitelky pro 1. stupeň I. Rohánkové.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude v písemné podobě zasláno poštou.

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků se uskuteční dne 4. března 2020 v 16. hodin v naší škole ve 3. patře, v učebně VII. B. Zde se dozvíte potřebné informace k zápisu povinné školní docházky.

 

Vyhlášení termínu pro zápis dětí do 1. ročníku

Žádost o přijetí k ZVZ 1.r.

Žádost o odklad PŠD

Žádost o odklad PŠD-přílohy

Spádové obvody škol-vyhláška č.2/2017

Desatero pro rodiče

Jak můžete pomoci svým dětem

přihláška do školní družiny prosím tisknout oboustranně

sešity a pomůcky pro 1.r.

informace ke školnímu stravování

Kontakt

Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace
Zeyerova 28/970
779 00 OLOMOUC

tel: 581 114 232
e-mail: info@zs-zeyerova.cz

Kalendář akcí

S písničkou na cestu kolem světa

Koncert MFO, 1. ABC
20. 2. 2020

 

Plavecký výcvik
2. AB
20. 2. 2020

 

Recitační soutěž
Školní kolo, 4. + 5. ročník, 14:30
20. 2. 2020

 

Recitační soutěž
Školní kolo, 2. a 3. ročník, 13:15
21. 2. 2020

 

Beseda s Policií ČR
5. BC
21. 2. 2020

 

Soutěž: Pangea
Školní kolo, 9. ročník
21. 2. 2020

 

Beseda s Policií ČR
2.B, 3. AB, 5.A
24. 2. 2020

 

Lyžařský výcvik
6. ABC
24. – 28. 2. 2020

 

Mimořádně třídní schůzky
pouze pro třídu II.A, 16:30
25. 2. 2020

 

Soutěž: Pangea
Školní kolo, 7. ročník
25. 2. 2020

 

Beseda: Kouření
7. ABC
26. 2. 2020

 

Soutěž: Pangea
Školní kolo, 8. ročník
26. 2. 2020

 

Plavecký výcvik
2. AB
27. 2. 2020

 

Trumpeta a její kamarádi
Koncert MFO, 2. AB
28. 2. 2020

 

Zubní hygiena
Přednáška, 1. ABC + 2. AB + 3. AB
2. 3. 2020

 

Informační schůzka rodičů budoucích prvňáčků

16:00
4. 3. 2020

 

Mobilita Erasmus+
Polsko, vybraní žáci
8. – 13. 3. 2020

 

Zubní hygiena
4. AC + 5. ABC
9. 3. 2020

 

Záchranářská akademie
7. A
10. 3. 2020

 

Plavecký výcvik
2. AB
12. 3. 2020

 

Návrat do minulosti aneb Parta smyčců cestuje v čase
Koncert MFO, 4. ABC
12. 3. 2020

 

V síti
Kino, 8. a 9. ročník
13. 3. 2020

 

Jak na seminární práci?
Beseda, 9.A
18. 3. 2020

 

Plavecký výcvik
2. AB
19. 3. 2020

 

Prevence
Projektový den
20. 3. 2020

 

Bezpečný internet
5. ABC
24. 3. 2020

 

Cesta kolem světa
Bubnování na drumbeny, 4. ABC + 5. ABC
25. 3. 2020

 

Den otevřených dveří
a Velikonoční jarmark

25. 3. 2020

 

Plavecký výcvik
2. AB
26. 3. 2020

 

Jak na seminární práci?
Beseda, 9.C
26. 3. 2020

 

Jak na seminární práci?
Beseda, 9.B
27. 3. 2020

 

Malý princ
divadelní představení, 1. – 5. ročník
30. 3. 2020

 

Mobilita Erasmus+
Rumunsko, vybraní žáci
30. 3. – 3. 4. 2020

 

Zápis do 1. ročníku
1. 4. 2020

 

Plavecký výcvik

2. AB
2. 4. 2020

 

Vitamínový den
1. – 4. ročník
7. 4. 2020

 

Lazy goat
anglické divadlo, 4. a 5. ročník
8. 4. 2020

 

Last wish
anglické divadlo, 7. – 9. ročník
8. 4. 2020

 

Třídní schůzky

17:00
22. 4. 2020