Informace k organizaci a průběhu zápisu pro šk. r. 2023/2024

Zápis do 1. tříd se koná v souladu s § 36 odst. 4, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v době od    1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

 1. Termín zápisu 3. dubna 2023 (pondělí) od 14:00 – 18:00 

Tento termín zápisu platí i pro ukrajinské děti, kterým:

 • byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině – prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany,
 • bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou, prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

Pro zájemce je možné zhlédnout promo video o naší škole a obsáhlou fotogalerii na našich webových stránkách, Den otevřených dveří je plánován na 15. března 2023.

 1. Vyplňování žádosti:

Žádost o přijetí nebo žádost o odklad povinné školní docházky vyplníte elektronicky na webových stránkách školy www.zs-zeyerova.cz, kde bude uveden barevný odkaz (banner – viz uveden výše) aplikace Zápisy online, přes kterou si také vyberete čas rezervace. Aktivní odkaz na rezervační systém bude uveden zde na webových stránkách školy 14 dní před termínem zápisu (bude spuštěn 20. března 2023)

Následně Vám na uvedený e-mail bude zaslána potvrzovací zpráva s odkazem, na kterém si žádost stáhnete. Žádost vytiskněte, popřípadě doplňte chybějící údaje (lze upravovat v Adobe Acrobat Reader DC nebo ručně). Podepíšete (podepisuje pouze JEDEN zákonný zástupce – žadatel) a přinesete s sebou do školy k zápisu.

Žádost o přijetí musí mít dubnové datum!

Pěstouni vyplňují jako zákonného zástupce skutečného zákonného zástupce dle rodného listu, pokud ovšem nebyl zbaven rodičovských práv.

 1. Průběh zápisu

Každé žádosti o přijetí bude přiděleno registrační číslo, pod kterým bude dané dítě po celou dobu zápisu vedeno.

Zápis se uskuteční ve třídách školy v 1. patře. Pořadí v registračních číslech ani pořadí v rezervačním systému nerozhoduje o přijetí či nepřijetí dítěte k povinné školní docházce, rozhodují pouze Kritéria pro přijímání žáků.

Zákonný zástupce si se sebou k zápisu přinese:

 • vytištěnou elektronickou žádost (pro nezbytné případy bude formulář k dispozici ve škole)
 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.) – pozor! Pokud není v soudním rozhodnutí o svěření do péče uvedeno, že pěstoun zastupuje dítě ve věcech týkajících se vzdělání, je nutné, aby žádost byla podepsána zákonným zástupcem dítěte, ne pěstounem.
 • rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno
 • pokud již máte k dispozici i doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa potřebné k žádosti o odklad povinné školní docházky

Zákonní zástupci ukrajinského dítěte navíc u zápisu doloží:

 • rodný list přeložený do českého jazyka
 • vízový doklad dítěte
 • doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat
 • místo pobytu dítěte pro určení spádovosti (např. nájemní smlouva, potvrzení o ubytování)

Zápis se skládá ze dvou částí:

 • Část formální – zákonný zástupce předloží občanský průkaz, rodný list dítěte, vyplněnou žádost o přijetí, další potřebné dokumenty a popřípadě sdělí další informace (speciální vzdělávací potřeby,…). Toto platí i pro zákonné zástupce dětí, jimž byl v loňském roce povolen odklad školní docházky.

Pokud se zákonní zástupci rozhodnou o odklad školní docházky, předloží u zápisu žádost o odklad. K vyplněné žádosti musí doložit 2 doporučující vyjádření – příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa (viz informace odklad školní docházky) nejpozději do konce května 2023.

 • Část motivační – je věnována dětem, které se zápisu zúčastní. Probíhá formou řízených aktivit s paní učitelkou a nepřesáhne 15 minut. V rámci aktivit s dítětem pak pedagog orientačně posoudí jeho školní zralost.
 1.           Plnění povinnosti školní docházky

K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2023/2024 se dostaví děti, které dovrší šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2023, tzn. děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2022 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

 1.        Předčasný nástup k plnění školní docházky

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, kterou k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 1. Odklad školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok na základě:

1) písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce  a

2) doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení a

3) doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa

Pokud tyto dokumenty nemáte již vyřízené, je nutné vyplnit i žádost o přijetí (k zápisu tedy přinesete 2 žádosti).

 1. Počet žáků, které je možné přijmout

Ve školním roce 2023/2024 plánujeme otevřít tři první třídy každou s maximálním počtem 30 žáků. Jedna třída bude zaměřena na rozšířenou výuku tělesné výchovy, v rozvrhu budou mít žáci 1 hodinu TV navíc, takže celkem 3 hodiny TV za týden, přičemž se celkový týdenní počet hodin nenavyšuje, hodina TV bude odebrána z disponibilních hodin českého jazyka. Pokud budou mít rodiče zájem o zařazení dítěte do této třídy, zaškrtnou tuto informaci v elektronické žádosti o přijetí.

V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně bude počet přijímaných žáků snížen v souladu s právními předpisy.

 1. Kritéria pro přijímání žáků do běžné třídy
 • trvalý pobyt dítěte ve spádovém obvodu školy
 • trvalý pobyt dítěte ve spádovém obvodu školy s možností zapsání na jinou školu (viz Vyhláška č. 2-2023 o školských obvodech, jejichž zřizovatelem je statutární město Olomouc)
 • sourozenec dítěte na naší škole

 (V případě vyššího počtu zapsaných dětí ze spádového obvodu, než je možné přijmout, bude rozhodnuto losem.)

            Kritéria pro přijímání žáků do třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy

 • dítě se zájmem o zařazení do třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy (třída bude otevřena při minimálním počtu 22 dětí a s maximálním počtem 30 dětí)

 (V případě vyššího počtu zapsaných dětí, než je možné přijmout, bude rozhodnuto losem a ostatní děti budou zařazeny do běžné třídy.)

 1.         Oznámení o přijetí

Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., rozhodnutí o přijetí se oznamuje zveřejněním seznamu registračních čísel přijatých dětí, a to:

na webových stránkách školy www.zs-zeyerova.cz

a na vstupních dveřích školy nejpozději do konce dubna 2023 – tímto se informace o přijetí považuje za doručenou a nezasílá se poštou

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. O přijetí nebo nepřijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude v písemné podobě zasláno poštou.

Před vydáním rozhodnutí je možné se seznámit s obsahem spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to v termínu 11. dubna 2023 (úterý), v době od 14 do 15:30 hod. u zástupkyně ředitelky Mgr. I. Rohánkové.

Písemné rozhodnutí o přijetí bude na vyžádání předáno zákonným zástupcům na informativní schůzce v červnu, popř. první den školní docházky v září 2023.

 1. Informace pro přijaté děti

Informativní schůzka rodičů přijatých dětí je plánována na úterý 13. června 2023 v 16 hodin v tělocvičně školy.

Vyhlášení termínu pro zápis dětí do 1. ročníku:
  |Informace ve formátu PDF: Zobrazit
 
Vyhláška č. 2-2023 o spádových obvodech ZŠ v Olomouci:
  |Informace ve formátu PDF: Zobrazit
 
Desatero pro rodiče:
  Informace ve formátu PDF: Zobrazit
     
Jak můžete pomoci svým dětem:
  Informace ve formátu PDF: Zobrazit
     
Přihláška do školní družiny:
  Informace ve formátu PDF: Zobrazit
  Informace ve formátu DOC: Stáhnout
Sešity a pomůcky pro 1.r.: seznam pomůcek bude rodičům předán na společné schůzce 13. června 2023 v 16 hod.
  Informace ve formátu PDF: Zobrazit
     
Informace ke školnímu stravování:
  Informace ve formátu PDF: Zobrazit
     

 

Kontakt

Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace
Zeyerova 28/970
779 00 OLOMOUC

tel: 581 114 232
e-mail: info@zs-zeyerova.cz

Kalendář akcí

Turnaj: Vybíjená
vybraní žáci
St 24.05.2023

 

Školní výlet
Rudice, 7.AB
St 24.05.2023

 

Plavecký výcvik
2.AB
Čt 25.05.2023

 

Školní výlet
2.AB, Lysice
Pá 26.05.2023

 

Školní výlet
Praha, 9.C
Út 30. –  Čt 01.06.2023

 

Den dětí,
Krokodýlek, zábavní centrum, 5. AB
St 31.05.2023

 

Den dětí, 
Jump aréna, 7.C
St 31.05.2023

 

Den dětí
Mariánské údolí, 6.A
St 31.05.2023

 

Den dětí
Droždín – sv. Kopeček, 8.C
St 31.05.2023

 

Plavecký výcvik
2.AB
Čt 01.06.2023

 

Plavecký výcvik
2.AB
Pá 02.06.2023

 

Exkurze
Litovelské pomoraví, 6.A
Út 06.06.2023

 

Školní výlet
Domašov nad Bystřicí, 7.C
Út 06.06.2023

 

Pasování na čtenáře
knihovna Jungmannova, 1. A|
St 07.06.2023

 

Exkurze
Litovelské pomoraví, 6.B
St 07.06.2023

 

O pohár starosty
atletická soutěž, Velký týnec, vybraní žáci
Čt 08.06.2023

 

Plavecký výcvik
2.AB
Čt 08.06.2023

 

Plavecký výcvik
2.AB
Pá 09.06.2023

 

Školní výlet
Branná, 8.C
Po 12.06.2023

 

Školní výlet
Praha, 9.B
Po 12. –  St 14.06.2023

 

Školní výlet
Ostrava, 6.A
Út 13.06.2023

 

Plavecký výcvik
2.AB
Čt 15.06.2023

 

Přírodovědný jarmark
vybraní žáci
Pá 16.06.2023

 

Workshop
SŠ Řezbářská, Tovačov, vybraní žácí
St 21.06.2023

 

Plavecký výcvik
2.AB
Čt 22.06.2023

 

Závěrečné práce 
9. ABC
Čt 22.06.2023

 

Exkurze
logisitcké centrum Lidl, vybraní žáci
Pá 23.06.2023

 

Filmové představení,
2. stupeň
St 28.06.2023