V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (§ 167 a 168) vyhlašuje ředitelka školy Mgr. Vladimíra Švecová volby členů do Školské rady Základní školy Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace pro období 2020 – 2023 z řad zástupců zákonných zástupců (2 členové) i z řad pedagogů (2 členové).

Ředitelka školy vyzývá zákonné zástupce žáků, aby odevzdávali návrhy na kandidáta z řad zákonných zástupců žáků, přičemž zákonný zástupce může za kandidáta navrhnout i sám sebe. Návrhy na kandidáta (jméno a příjmení, adresa, tel. kontakt, e-mail) zasílejte prosím na e-mailovou adresu svecova@zs-zeyerova.cz nejpozději do 31. března 2020.

Listina kandidátů bude zveřejněna na webových stránkách školy (záložka Školská rada). Členy ŠR volí dle volebního řádu, vydaného odborem školství Magistrátu města Olomouce, oprávněné osoby tajným hlasováním. Ke zvolení kandidáta je nutné, aby kandidát získal nadpoloviční většinu hlasů oprávněných osob zúčastněných ve volbách. Výsledky voleb budou zveřejněny do 14 dnů od ukončení volby. Přípravný výbor, který zajistí průběh volby, ustanovuje podle volebního řádu ředitelka školy.   

Volby vzhledem k výjimečné situaci budou probíhat online, podrobné informace budou zveřejněny skrze Edookit do 24. dubna 2020.

Členství ve školské radě je čestné, zaniká uplynutím funkčního období, odstoupením, odvoláním apod. dle jednacího řádu rady.

Mgr. Vladimíra Švecová, ředitelka školy

Kontakt

Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace
Zeyerova 28/970
779 00 OLOMOUC

tel: 581 114 232
e-mail: info@zs-zeyerova.cz

Kalendář akcí

Hlavní prázdniny
1. 7. – 31. 8. 2020