Ředitelka školy Mgr. Vladimíra Švecová vyhlásila dne 15. října 2019 doplňující volby jednoho člena do Školské rady ZŠ Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace. Volby se uskuteční ve středu 27. listopadu od 16 do 19 hodin ve vestibulu ZŠ Olomouc, Zeyerova 28 (v rámci třídních schůzek).

Školská rada (ŠR) vykonává své působnosti podle § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

Složení ŠR:

  • třetinu členů jmenuje zřizovatel školy,
  • třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci,
  • třetinu volí pedagogičtí pracovníci.

Ředitelka školy vyzývá zákonné zástupce žáků, aby odevzdávali návrhy na kandidáta z řad zákonných zástupců žáků, přičemž zákonný zástupce může za kandidáta navrhnout i sám sebe. Návrhy na kandidáta (jméno a příjmení, adresa, tel. kontakt, e-mail) lze podávat v kanceláři školy, nebo prostřednictvím e-mailové adresy info@zs-zeyerova.cz nejpozději do 15. listopadu 2019. Listina kandidátů bude zveřejněna na nástěnce v budově školy a na webových stránkách školy (záložka Školská rada). Členy ŠR volí dle volebního řádu, vydaného odborem školství Magistrátu města Olomouce, oprávněné osoby tajným hlasováním. Ke zvolení kandidáta je nutné, aby kandidát získal nadpoloviční většinu hlasů oprávněných osob zúčastněných ve volbách. Výsledky voleb budou zveřejněny do 14 dnů od ukončení volby. Přípravný výbor, který zajistí průběh volby, ustanovuje podle volebního řádu ředitelka školy. 

Členství ve školské radě je čestné, zaniká uplynutím funkčního období, odstoupením, odvoláním apod. dle jednacího řádu rady.

Olomouc 15. 10. 2019                                                        Mgr. Vladimíra Švecová

                                                                                                          ředitelka školy

Návrh na kandidáta na člena do školské rady

 

 

Kontakt

Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace
Zeyerova 28/970
779 00 OLOMOUC

tel: 581 114 232
e-mail: info@zs-zeyerova.cz

Kalendář akcí

Divadelní představení Škola hrou na druhou
1. a 2. ročník
13. 11. 2019

 

Ptačí svět
3. B
13. 11. 2019

 

Petr a Lucie
Divadelní představení, 8. ABC + 9.ABC
13. 11. 2019

 

Plavecký výcvik
2. AB
14. 11. 2019

 

Florbalový turnaj
vybraní žáci
14. 11. 2019

 

Expedice Borneo
Zeměpisný pořad, 6. ABC + 7. ABC
14. 11. 2019

 

Slabikářová slavnost
1. ABC
15. 11. 2019

 

Týden globálního vzdělávání
Vlastivědné muzeum, 8. C
19. 11. 2019

 

Návštěva zahraničních partnerů v naší škole
Projekt Erasmus+ Kyberšikana je OUT, přátelství je IN
18.- 22. 11.2019

 

Dějepisná olympiáda
Školní kolo, přihlášení žáci 8. a 9. ročníku
20. 11. 2019

 

Plavecký výcvik
2. AB
21. 11. 2019

 

Ptačí svět
ekologická akce DDM, 3.A
21. 11. 2019

 

Vánoční focení žáků
přihlášení žáci 1. st.
27. 11. 2019

 

Scholaris
Výstava oborů vzdělání SŠ a VOŠ, 8. ABC
27. 11. 2019

 

Schůze delegátů SRPŠ

Učebna cizích jazyků (přízemí), 16:30
27.11.2019

 

Třídní schůzky
17:00 – 18:30
27. 11. 2019

 

Plavecký výcvik
2. AB
28. 11. 2019

 

Návštěva zahraničních partnerů v naší škole
Projekt Erasmus+ Inkluze
2. – 6. 12. 2019

 

Vánoční jarmark
3. 12. 2019

 

Záchranářská akademie
8. C
4. 12. 2019

 

Mobilní dopravní hřiště
1. C
5. 12. 2019

 

Plavecký výcvik
2. AB
5. 12. 2019

 

Vánoce na dědině
Rožnov p. R., 5. ABC
9. 12. 2019

 

Záchranářská akademie
8.A
11. 12. 2019

 

Plavecký výcvik
2. AB
12. 12. 2019

 

Krakow, Wieliczka
předvánoční zájezd, vybraní žáci
12. 12. 2019

 

Svět obchodu
Workshop, 9. ABC
13. 12. 2019

 

Sklepem, sálem, podkrovím
arcidiecézní muzeum, 6.C
18. 12. 2019

 

Plavecký výcvik
2. AB
19. 12. 2019

 

Louskáček
Divadelní představení, 3.AB, 4.AB, 5.ABC
19. 12. 2019

 

Vánoční prázdniny
23. 12. 2019 – 3. 1. 2020

 

Dopravní výchova
4. A
7. 1. 2019

 

Dopravní výchova
4. B
8. 1. 2019

 

Dopravní výchova
4. C
9. 1. 2019